Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma

Viimeksi päivitetty: 16.05.2024

Kunnalla on kaikkien koulujen yhteinen opetussuunnitelma, jota täydennetään koulukohtaisilla lukuvuosisuunnitelmilla. Opetussuunnitelmasta ja koulukohtaisista lukuvuosisuunnitelmista käy ilmi koulun tehtävä, toiminta-ajatus, mahdolliset painotukset, tuntijako, oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä opetuksen ja oppimisen arviointi.

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma – PDF , opens in a new tab

Digitalisaatio osana opetussuunnitelmaa

Digitaaliset välineet ja oppimateriaalit ovat tärkeä osa peruskoulujen opetusta tänä päivänä. Koulun on annettava opetusta, joka on nykyaikaista, motivoivaa ja valmentaa työelämää varten. Hollolan kunnassa oppilaat ovat  käyttäneet sähköistä O365-ympäristöä vuodesta 2017 lähtien. Vuodesta 2022 lähtien on ryhdytty hankkimaan henkilökohtaisia laitteita (3-6 luokilla iPad ja 7-9 luokilla kannettava tietokone).

 Vuonna 2025 kaikilla hollolalaisilla 3-9.-luokkalaisilla on oma päätelaite.

Hollolassa tieto- ja viestintäteknologiaa (TVT) hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä. Ajattelemme, että TVT monipuolistaa ja tukee perinteisempää oppimista ja opetusta. Haluamme kuitenkin korostaa, että oppilaat tarvitsevat myös digilepoa. Suurin osa opetuksestamme onkin edelleen opettajan ja oppilaan välistä aitoa vuorovaikutusta ilman digilaitteiden läsnäoloa.

Tieto- ja viestintäteknologian avulla oppilaita kannustetaan aktiivisuuteen, lisätään oppilaiden osallisuutta ja luodaan mahdollisuus luovuuteen sekä henkilökohtaisten työskentelytapojen ja oppimispolkujen löytämiseen. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään yhteisöllisenä työvälineenä, minkä kautta vahvistetaan vuorovaikutustaitojen ja ajattelun taitojen kehittymistä. TVT-taitoja opitaan hyödyntämään vastuullisesti ja tarkoituksenmukaisesti osana koulun arkea.

Nykyajan lapsista puhutaan joskus synnynnäisinä diginatiiveina. Kukaan ei ole kuitenkaan syhtyessään diginatiivi, vaan digitaitojen oppiminen edellyttää ahkeraa harjoittelua ja suunnitelmallista ohjausta. koulussamme opetetaan ja ohjataan perus TVT-taitojen lisäksi monipuoliseen tiedonhallintaan ja vastuulliseen toimintaan sekä rakentavaan vuorovaikutukseen digitaalisissa ympäristöissä. Näitä taitoja korostetaan myös syksyllä 2016 käyttöönotetussa opetussuunnitelmassa.

Mitä opetussuunnitelmassa sanotaan tieto- ja viestintäteknologisista taidoista? 

Tieto- ja viestintäteknologinen (TVT) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana monilukutaitoa. Se on oppimisen kohde ja väline. Perusopetuksessa huolehditaan siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä.

Tieto- ja viestintäteknologista osaamista kehitetään neljällä pääalueella

1. Oppilaita ohjataan ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä sekä kehittämään käytännön TVT-taitojaan omien tuotosten laadinnassa.

2. Oppilaita opastetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti.

3. Oppilaita opetetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä.

4. Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat TVT:n käyttämistä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa.

Kaikilla näillä alueilla tärkeätä on oppilaiden oma aktiivisuus ja mahdollisuus luovuuteen sekä itselle sopivien työskentelytapojen ja oppimispolkujen löytämiseen. Tärkeätä on myös yhdessä tekemisen ja oivaltamisen ilo, mikä vaikuttaa opiskelumotivaatioon. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa välineitä tehdä omia ajatuksia ja ideoita näkyväksi monin eri tavoin ja siten se myös kehittää ajattelun ja oppimisen taitoja.

Oppilaita opastetaan tuntemaan TVT:n erilaisia sovelluksia ja käyttötarkoituksia sekä huomaamaan niiden merkitys arjessa, ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja vaikuttamisen keinona. Yhdessä pohditaan, miksi tieto- ja viestintäteknologiaa tarvitaan opiskelussa, työssä ja yhteiskunnassa ja miten näistä taidoista on tullut osa yleisiä työelämätaitoja. Tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta opitaan arvioimaan kestävän kehityksen näkökulmasta ja toimimaan vastuullisina kuluttajina. Oppilaat saavat perusopetuksen aikana kokemuksia TVT:n käytöstä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. He oppivat hahmottamaan sen merkitystä, mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa.

(Lähde: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, s. 23)

Sähköiset oppimisympäristöt ja oppimateriaalit ovat Internetissä toimivia palveluita, joita käytetään opiskelussa. Ne tarjoavat sopivia työkaluja koulutöiden tekemiseen ja tallentamiseen sekä vuorovaikutukseen toisten kanssa. Hollolan peruskouluissa on käytössä seuraavat sähköiset palvelut ja oppimisympäristöt:

 • Desku
 • Wilma
 • M365
 • Ville

Näiden lisäksi kouluilla on käytössä sähköisiä oppikirjoja/tehtäviä. Sähköisten oppikirjojen käyttö vaihtelee oppiaineittain. Hollolan kunnassa yleisimmin käytössä olevat sähköiset oppikirjasarjat ovat:

 • Otava
 • SanomaPro

Oppilaan digisäännöt:

 1. Laitteita käsitellään ja säilytetään huolellisesti.
 2. Laitteita käytetään opettajan luvalla ja annettujen ohjeiden mukaisesti.
 3. Toisen laitetta ja käyttäjätilejä ei saa käyttää tai ottaa haltuun.
 4. Laitteilla ei saa valokuvata, videoida tai äänittää toista henkilöä ilman lupaa. Myös materiaalin jakaminen ja levittäminen ilman lupaa on kiellettyä.
 5. Laitteita ja ohjelmistoa ei saa käyttää toisen vahingoittamiseen tai kiusaamiseen.
 6. Oppilaan on poistettava sopimaton ja luvaton materiaali laitteesta välittömästi.
 7. Koulun laitteiden päivittäminen, ylläpitäminen ja tietoturvasta huolehtiminen hoidetaan koulun toimesta. Omien laitteiden päivittäminen, ylläpitäminen ja tietoturvasta huolehtiminen on huoltajan vastuulla.
 8. Opettajalla on oikeus ottaa väliaikaisesti haltuunsa laite, jolla oppilas häiritsee opetusta ja oppimista.

 

Kirjautumis- ja tunnussäännöt:

 1. Kannettavalle tietokoneelle kirjaudutaan aina omilla O365-tunnuksilla.
 2. Kaikkiin digitaalisiin palveluihin ja sovelluksiin kirjaudutaan ensisijaisesti verkkotyöpöytä Deskun kautta. Deskuun kirjaudutaan omilla O365-tunnuksilla osoitteessa hollola.desku.fi.
 3. Jos kirjaudut Deskuun koulun iPadilla, niin muista käyttää yksityisen selauksen tilaa:
 4. Kolmannen luokan alussa kaikkien oppilaiden pitää vaihtaa O365-salasana niin, että se on vähintään 8 merkkiä pitkä, sisältää isoja ja pieniä kirjaimia sekä numeroita. Hyvä salasana on helppo muistaa, mutta muiden vaikea arvata. Älä sisällytä salasanaasi omaa nimeäsi. Ohjeet salasanan vaihtoon:
  • Kirjaudu koulun oppilaskoneelle ja suorita näppäinkomento ctrl + alt + del.
  • Valitse Vaihda salasana.
  • Kirjoita vanha salasana kerran ja uusi salasana kaksi kertaa.
  • Vahvista salasanan vaihto Lähetä -painikkeesta (nuoli-kuvake).
  • HUOM! Salasanan vaihto onnistuu vain koulussa ja oppilasverkossa. Salasanaa ei kannata myöskään vaihtaa koskaan O365-kotisivulta, koska silloin se ei välttämättä toimi oppilaskoneelle kirjauduttaessa.
 5. Opettele muistamaan salasanasi ulkoa. Tarvittaessa voit säilyttää sitä turvallisessa paikassa. Salasanan voit tallentaa esimerkiksi omaan tai huoltajan puhelimeen. Pidä tunnus ”mukana” jokaisella oppitunnilla.
 6. O365-salasana on henkilökohtainen, eikä sitä saa kertoa tai lainata edes parhaalle kaverille.
 7. Jos olet unohtanut salasanan, niin kerro siitä välittömästi opettajalle. Tarvittaessa koulun ATK-vastaava luo sinulle uuden salasanan.
Tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma – PDF , opens in a new tab

Kulttuurikasvatus osana opetussuunnitelmaa

Kulttuurikasvatus , opens in a new tab

Ohjauksen polku perusopetuksessa

Ohjaustoimintamme muodostaa koko perusopetuksen kestävän jatkumon. Toteutuminen taataan siten, että kaikki ohjaustyöhön osallistuvat opettajat ja koulun henkilökunta toimivat yhteistyössä oppilaan opintopolun aikana ja erityisesti opiskelun nivelvaiheissa. Lisäksi ohjauksessa teemme yhteistyötä koulun ulkopuolisen asiantuntijaverkoston kanssa tarpeen mukaan.

Ohjaussuunnitelma – PDF , opens in a new tab

Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma

Hollolassa on perusopetuksen, esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteinen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma 1.8.2023 alkaen.

Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma – PDF , opens in a new tab

Oppivelvollisuuden suorittaminen kotiopetuksessa

Suomessa on oppivelvollisuus. Tämä tarkoittaa, että oppivelvollisuusikäisen on osallistuttava asuinkunnan järjestämään perusopetukseen tai saatava muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot. Halutessasi voit huoltajana ottaa vastuun lapsesi oppivelvollisuuden suorittamisesta. Tällöin sinun vastuullesi siirtyy lapsesi opetus ja oppimisen tukeminen. Voit lukea lisää kotiopetusprosessista Hollolan kunnassa alla olevasta PDF-tiedostosta.

On tärkeää tiedostaa, että tietyt säädösten mahdollistamat joustot opiskelun järjestämisessä koskevat vain koulua käyviä. Kotiopetuksessa ei ole esimerkiksi mahdollista vapauttaa jonkin perusopetuksen oppimäärään kuuluvan aineen opiskelusta. Oppimääriä ei voida myöskään yksilöllistää. Huoltajana sinä vastaat näin ollen siitä, että kotiopetuksessa oleva lapsesi opiskelee Hollolan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman yleisopetuksen mukaisin sisällöin ja tavoittein kaikissa oppiaineissa.

Asuinkunnan vastuulla on kuitenkin valvoa oppivelvollisuuden edistymistä. Kunnan määräämä tutkiva opettaja arvioi näyttöjen ja materiaalien pohjalta, että lapsesi opiskelee yhdessä sovittuun suunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden ja sisältöjen mukaisesti. Tutkiva opettaja laatii lukuvuoden päättyessä kirjallisen selosteen oppivelvollisuuden edistymisestä.

Mikäli huoltajana haluat, että lapsesi saa opinnoistaan perusopetuksen todistusta vastaavan todistuksen, on lapsen osallistuttava myös erityiseen tutkintoon. Tutkinnossa tutkiva opettaja yhdessä tarvittavien muiden opetusalan ammattihenkilöiden kanssa arvioi osaamisen tason suhteessa opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin. Erityisen tutkinnon hyväksytysti suorittaneelle annetaan todistus perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta kokonaan tai osittain.

Kotiopetusprosessi – PDF , opens in a new tab