Maasto- ja vesiliikennelakien mukaiset luvat 

Viimeksi päivitetty: 14.09.2023

Maastoliikennelaissa ja vesiliikennelaissa säädetään, että moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla suoritettavien kilpailujen, harjoitusten tai muiden tapahtumien toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lue alta tietoa luvista ja niiden hakemisesta.

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla samassa maastossa (koskee myös jääpeitteistä vesialuetta) suoritettavien kilpailujen, harjoitusten tai muiden tapahtumien toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita tätä tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle tai alueelle, jolle on annettu ympäristönsuojelulaissa tarkoitettu ympäristölupa. Maastoliikenneluvasta säädetään maastoliikennelaissa 1710/1995.

Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Luvan saaminen edellyttää, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset ja ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle. Lisäksi toiminnan järjestämiseen tulee olla alueen omistajan tai haltijan kirjallinen lupa.

Lupahakemuksen käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla samalla vesialueella suoritettavien kilpailujen, harjoitusten tai muiden tapahtumien toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita tätä tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle tai alueelle, jolle on annettu ympäristönsuojelulaissa tarkoitettu ympäristölupa. Vesiliikenneluvasta vesiliikennelain 782/2019 pykälässä 106.

Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa merkityksellisiä ympäristöhaittoja. Luvan saaminen edellyttää, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset ja ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle eikä muulle yleiselle edulle. Lupa voidaan myöntää vain, jos vesialueen omistaja on antanut siihen suostumuksensa. Jos vesialue on yhteinen, suostumuksesta päätetään yhteisaluelain (758/1989) mukaisesti.

Lupahakemuksen käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Luvan usean kunnan alueella pidettävään tapahtumaan antaa toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Usean keskuksen alueella pidettävään tapahtumaan myöntää luvan se toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueella tapahtuma pääosin pidetään.

Lupahakemukseen on liitettävä seuraavat tiedot:

  • kuvaus toiminnasta
  • kartta toiminta-alueesta
  • maanomistajan kirjallinen suostumus
  • selvitys turvallisuusnäkökohdista
  • suunnitelma siitä, miten mahdolliset maastovauriot on tarkoitus korjata
  • suunnitelma alueen siistimisestä tapahtuman jälkeen.

Hakemuksen käsittelee ympäristönsuojeluviranomainen ja se toimitetaan kirjaamoon.

Lainsäädäntöä ja ohjeita