Kouluun ilmoittautuminen

Viimeksi päivitetty: 08.12.2023

Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella Wilma-järjestelmän kautta. Lomakkeet näkyvät vain nettiselaimella kirjautuen, eli ne eivät näy mobiilisovelluksessa.

Ilmoittautuminen Wilman lomakkeella

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen tapahtuu tammikuussa. Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta.

Kouluun ilmoittautumisesta tiedotetaan Hollolan Sanomissa ja verkkosivujen kautta.

Varsinaisen ilmoittautumispäivän jälkeen oppilas ilmoitetaan suoraan ao. koulun rehtorille tai lomien aikana 044 7801 481 tai 03 880 111/Hyvinvointipalvelut. Huoltaja, joka haluaa lapselleen lykkäystä koulunkäynnin alkamisesta, tulee toimittaa sitä koskeva kirjallinen anomus ja asiantuntijalausunto hyvinvointipalveluihin toukokuun loppuun mennessä.

Kalenterivuonna 5 vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat vaikeavammaiset lapset, jotka eivät vielä ole koulussa, tulee ilmoittaa tammikuun loppuun mennessä erityisopetuksen rehtorille:

044 780 1222

Virastotie 3, 15870 Hollola.

Vaikeavammaisella tarkoitetaan vaikeasti tai keskiasteisesti näkö-, kuulo-, liikunta- tai kehitysvammaista tai vamman vaikeusasteen puolesta näihin verrattavaa lasta. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää 6 vuotta.

Huoltajan tulee täyttää oppilasilmoitus -lomake sekä ilmoittaa puhelimitse oppilas tulevaan kouluunsa ja sopia mahdollisesta tutustumiskäynnistä.

Kesän aikana paikkakunnalle muuttava voi ilmoittautua:

044 7801 481

03 880 111 (Hyvinvointipalvelut)

Kouluun ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella Wilman kautta.

Perusopetuslain mukaan kunta osoittaa oppilaalle koulupaikan. Tällöin on kyseessä oppilaalle osoitettu lähikoulu. Oppilaalla on perusopetuslain mukaan oikeus hakeutua myös muuhun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun. Tällöin kyseessä on toissijainen koulu ja hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Hollolan hyvinvointivaliokunta on päättänyt kokouksessaan 23.6.2021 §70 toissijaiseen kouluun hakeutumisen valintaperusteista.