Betonijätteen hyödyntäminen 

Viimeksi päivitetty: 18.09.2023

Vähäisiä määriä puhdasta betoni- ja tiilijätettä voidaan hyödyntää maanrakentamisessa ympäristönsuojelumääräysten nojalla. Maarakentamiskohteella tarkoitetaan väyliä, kenttiä, valleja ja näiden rakennekerroksia sekä teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteita. Hollolan ympäristönsuojelumääräysten mukaan pienimuotoisesta betoni- ja tiilijätteen hyödyntämisestä tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristövalvontaan. 

Hyödyntämisestä ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista. Ympäristönsuojelumääräyksissä annetut edellytykset betonimurskeen pienimuotoiselle hyödyntämiselle ovat:

 • materiaali ei sisällä ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita, eikä aiheuta muutakaan haittaa tai vaaraa ympäristölle
 • materiaali ei sisällä betoniterästä (betonijäte)
 • materiaali on murskattu tai pulveroitu käyttötarkoitukseen sopivaksi
 • sijoituspaikka ei ole pohjavesialueella ja etäisyys kaivoon on vähintään 30 metriä
 • jätettä sisältävä rakennekerros peitetään tai päällystetään puhtaalla maa-aineksella
 • jätteen sijoittamiselle on kiinteistön omistajan ja haltijan hyväksyntä

Hyödyntämisestä on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristövalvontaan vähintään 30 päivää ennen toimenpidettä.

Ilmoitus toimitetaan kirjaamoon. Se voi olla vapaamuotoinen ja siinä tulee esittää:

 • Ilmoittajan nimi ja yhteystiedot
 • hyödyntämispaikka (sijaintikartta, osoite ja kiinteistörekisterinumero sekä asemapiirros tai vastaava josta selviää jätteen tarkka hyödyntämispaikka kiinteistöllä)
 • suunniteltu hyödyntämisajankohta
 • betoni- ja tiilijätteen määrä (tonneina)
 • betoni- ja tiilijätteen käyttötarkoitus (tienpohja, piha, kenttä, muu (mikä?))
 • rakennekuva tai -selostus
 • betonijätteen alkuperä (jätteen luovuttaja ja paikka)
 • tutkimustodistus jätteen soveltuvuudesta maarakentamiseen (Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa, nk. MARA-asetus 843/2017)
 • tieto hyödyntämispaikan lähellä sijaitsevista talousvesikaivoista
 • kiinteistönomistajan/-omistajien kirjallinen suostumus betonijätteen hyödyntämiseen, mikäli ilmoittaja ei ole kiinteistön omistaja tai ilmoitus koskee useiden eri omistajien kiinteistöjä

Ympäristövalvonta arvioi ilmoituksen perusteella voiko hankkeen toteuttaa ympäristönsuojelumääräysten mukaisena pienimuotoisena hyödyntämisenä, vai kuuluuko se MARA-asetuksen (843/2017) soveltamisalaan tai tarvitseeko se ympäristöluvan. Pohjavesialueella betonimurskeen hyödyntämiseen tarvitaan aina ympäristölupa. Betonijätteen pienimuotoisessa hyödyntämisessä sovelletaan MARA-asetuksessa annettuja edellytyksiä soveltuvin osin (esimerkiksi kerrospaksuudet, haitta-ainepitoisuudet jne.)

Syyskuussa 2022 astui voimaan niin kutsuttu Ei enää jätettä (EEJ) -asetus. Asetusta sovelletaan valmistajaan, jolla on ympäristölupa betonijätteen murskaustoimintaan tai jonka toiminnassa murskataan betonijätettä kiinteän betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (858/2018) nojalla. Asetuksessa määritellään arviointiperusteet sille, miten jätteeksi luokiteltu betoni lakkaa olemasta jätettä eli voidaan määritellä uudelleen tuotteeksi. Tätä EEJ-betonia voidaan käyttää kuin mitä tahansa vastaavaa betonituotetta tai betoniraaka-ainetta.