Ympäristövalvonnan yhteystiedot

Viimeksi päivitetty: 22.01.2024

Ympäristönsuojelu ja -valvonta sijaitsee Viirikukossa, osoitteessa Tiilijärventie 7 F, Hollola. Ympäristövalvonta palvelee maanantaista perjantaihin klo 9-15. Tapaamiset on sovittava erikseen. Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii elinvoimavaliokunnan valvontajaosto. Ympäristövalvonnan viranhaltijoina toimivat:

Ympäristösihteeri Sameli Männistö
044 780 1510, sameli.mannisto@hollola.fi
Mm. valvontajaoston esittelijä ympäristöasioissa, jakeluasemien ja asfalttiasemien rekisteröinnit ja ympäristöluvat, VOC-laitosten ja kivenmurskaamoiden ympäristöluvat, maa-ainesluvat ja valvonta, jätelain valvonta (esim. roskaantumiset).

Ympäristötarkastaja Jenna Kenttä
044 780 1438, jenna.kentta@hollola.fi, työpäivät maanantai-torstai
Mm. betoniasemien, eläinsuojien ja jätteiden käsittelyn ympäristöluvat, maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisten yhteislupien valmistelu, maatalouden ympäristönsuojelu (mm. aumausilmoitukset, lannanlevitysilmoitukset yms. nitraattiasetuksen valvonta), meluilmoitukset, betonijätteen hyödyntäminen maarakentamisessa

Ympäristötarkastaja Mari Pihlaja-Kuhna
044 780 1439, mari.pihlaja-kuhna@hollola.fi
Mm. ampumaratojen ja moottoriurheiluratojen ympäristöluvat, vesiensuojelu, vesilain valvonta, hulevedet ja luonnonsuojeluasiat, maastoliikennelaki, vesiliikennelaki, jätevesiasiat, jätelain valvonta (esim. roskaantumiset). 

Viralliset hakemukset ja ilmoitukset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@hollola.fi tai postitse osoitteeseen Hollolan kunta, PL 66, 15871 HOLLOLA.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluu monissa laeissa määriteltyjen ympäristönsuojelun viranomaistehtävien hoitaminen sekä ympäristönsuojelun yleinen edistäminen. Viranomaistehtäviin sisältyy muun muassa ympäristönsuojeluun liittyvien ilmoitusten ja hakemusten käsittelyä ja erilaisia valvontatehtäviä. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomainen osallistuu mm. ELY-keskuksen päätöksentekoon esimerkiksi antamalla lausuntoja.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtäviä ilmoituksia ja hakemuksia ovat mm.

 • maa-aineslupahakemus
 • ympäristölupahakemus
 • ympäristönsuojelulain yleisen ilmoitusmenettelyn mukainen ilmoitus
 • toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään
 • ympäristönsuojelulain mukainen meluilmoitus
 • nitraattiasetuksen mukaiset ilmoitukset (aumausilmoitus, ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa)
 • ympäristönsuojelumääräysten mukaiset ilmoitukset
 • vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset
 • maastoliikennelain 30 § mukainen hakemus
 • vesiliikennelain 106 § mukainen hakemus
 • kirjalliset vireillepanot ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvissa asioissa

Viranomaistehtäviin lukeutuu myös muun muassa jätelain valvontaa, maaperän suojeluun liittyviä asioita ja ympäristönsuojelulain nojalla annettuihin asetuksiin liittyvää valvontaa. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäväkenttään kuuluvat edistämistehtävät liittyvät esimerkiksi pohja- ja pintavesien suojeluun, jätehuoltoon, ilmanlaatuun ja kaavoitukseen. Monelta osin edistämis- ja viranomaistehtävät menevät myös keskenään limittäin, sillä esimerkiksi ympäristöluvanvaraisten toimijoiden valvonnassa pohjaveden suojelu on suuressa roolissa ja nitraattiasetuksen valvonta liittyy vesiensuojeluun.

Alueellisia ympäristöasioita koskevia päätöksiä tekevät aluehallintovirastot (AVI), alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES)