Pohjavedet

Viimeksi päivitetty: 26.10.2023

Hollolan alueella on laajat ja erinomaiset pohjavesivarat, jotka sijoittuvat suurimmaksi osaksi I Salpausselän reunamuodostumalle sekä siihen liittyville pitkittäisharjuille. Pohjavesialue on rajattavissa oleva alue, jolla pohjavettä muodostuu ja esiintyy runsaasti.

Hollolan alueella on yhdeksän vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta (1-luokka) sekä 15 vedenhankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta (2-luokka). Hollolan luokiteltujen pohjavesialueiden antoisuus eli arvioitu päivittäin muodostuvan pohjaveden määrä on yhteensä 69 500 m³/d. Saammekin nauttia raikkaasta pohjavedestä talousvetenämme, mikä ei ole itsestään selvää Suomessakaan. Lisäksi Hollolasta johdetaan vettä Lahteen sekä kriisitilanteessa myös pääkaupunkiseudun tarpeeseen eli Hollolan pohjavesialueilla on seudullisen vedenhankinnan lisäksi laajempaa valtakunnallista merkitystä. Hollolan pohjavesialueilta vettä otetaan nykyisin vesihuollon käyttöön noin 9 000 m³/d eli 13 % kokonaisantoisuudesta.

Hollola kuuluu Salpausselkä Geopark -alueeseen, jonka pohjavesimuodostumat ovat valtakunnallisesti merkittäviä. Esimerkiksi Kukonkoivu-Hatsinan pohjavesialue ensimmäisen Salpausselän kätköissä on Suomen suurimpia. Pääosa pohjavesistä purkautuu edelleen esim. kirkasvetisinä lähteinä ympäristöön. Lähteiden luonnontilaisuus on monin paikoin harvinaistunut, mutta onneksi meillä Hollolassa sellaisia vielä löytyy useampia merkittäviä kohteita. Tämän vuoksi Hollolan kolme laajaa pohjavesialuetta on saanut ns. E-luokituksen, eli niiden alueilla on suojeltuja luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia pohjavedestä suoraan riippuvaisia merkittäviä pintavesi- ja maaekosysteemeitä (esim. lähde, lähdepuro, lähdelampi tai lähdevaikutteinen suo).

Puhtaat pohjavedet ovat aarre, jota on tarpeen suojella

Meidän kaikkien tulee olla tarkkoina siitä, mitä maaperään ja sitä kautta pohjavesiin päästämme. Pohjavesi on herkkä pilaantumaan ja sen puhdistaminen voi olla joko mahdotonta, erittäin kallista ja/tai vuosikymmeniä kestävää. Suojelemalla arvokkaita pohjavesiämme voimme jatkossakin nauttia puhtaasta juomavedestä ja kauniista lähdeympäristöistämme.

Sivupalkin listasta löydät linkin Vesi.fi-sivuston Tarkkana siellä pohjavesialueella -esitteisiin, joita on laadittu kotitalouksille, maataloudelle, pienteollisuudelle, maankäytölle sekä lämmitysjärjestelmiä koskien. Esitteet ovat sivustolla ladattavissa pdf-muodossa ja vapaasti käytettävissä.

Kunnan työkaluna on pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, jonka päivitys valmistui syksyllä 2021. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on ohje, jota sovelletaan kuntatasolla mm. maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä lupakäsittelyissä. Suojelusuunnitelman liitteenä on toimenpideohjelma, johon on listattu käytännön toimia pohjaveden tilan parantamiseksi ja suojelemiseksi.