Kehitys ja kaavoitus

Viimeksi päivitetty: 02.02.2024

Kaavoituksen keinoin suunnitellaan miten ja mihin tarkoitukseen maa-alueita kunnassa käytetään.

Kaavoituksella varataan alueita muun muassa asumisen, yritystoiminnan, liikenteen ja ulkoilun järjestämistä varten. Kaavoitus jakautuu eri kaavatasoihin. Yleispiirteisempi yleiskaava ohjaa yksityiskohtaisempia asemakaavoja. Koko maakuntaa koskevasta aluekehittämisestä ja -suunnittelusta vastaa Päijät-Hämeen liitto.

Kaavoitusohjelma

Kunta laatii kaavoitusohjelman kerran vuodessa. Kaavoitusohjelmassa esitetään tulevien vuosien kaavoituksen työohjelma, ja samalla pyritään avaamaan kaavoitettavan kohteen taustoja ja tavoitteita.

Kaavoitusohjelmaan voi tutustua sivun linkkien kautta.

Kaavoituskatsaus

Kunta valmistelee kerran vuodessa kaavoituskatsauksen kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.
Kaavoituskatsauksessa esitellään ne kaavahankkeet, jotka ovat kunnan tiedossa kaavoituskatsauksen valmistelun aikana. Kaavoituskatsauksessa esitetyt kaavoituskohteet pohjautuvat vuosittain laadittavaan kaavoitusohjelmaan.
Kaavoituskatsaukseen on koottu yleistä tietoa kaavan käsittelyvaiheista ja kuntalaisten osallistumismahdollisuuksista kaavaprosessin aikana.
Jokaisesta kaavahankkeesta laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan tarkemmin mitkä ovat kyseisen kaavan käsittelyvaiheet ja osallistumisen mahdollisuudet. 

Kaavoituskatsaukseen  voi tutustua linkkien kautta.

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin kaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua kaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Vireilletulo ja OAS
Kaava tulee vireille kunnan tai yksityisen tahon aloitteesta.
Vireilläolosta ilmoitetaan vuosittaisessa kaavoituskatsauksessa sekä erillisellä kuulutuksella.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään nähtävillä ja siitä voi antaa palautetta. OAS:ssa kerrotaan, miten kaavaprosessin eri vaiheista tiedotetaan.

Luonnosvaihe
Kaavoitusta varten kerätään ja laaditaan selvityksiä ja tehdään vaikutusten arviointia.
Laaditaan kaavaluonnos tai -luonnoksia.
Kaavaluonnosta pidetään nähtävillä ja siitä voi antaa mielipiteen kirjallisesti tai suullisesti nähtävillä oloaikana. Osassa asemakaavahankkeista kaavaluonnos pidetään samanaikaisesti nähtävillä OAS:in kanssa.

Ehdotusvaihe
Kaavaehdotus laaditaan kaavaluonnoksen sekä saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta. Kaavaehdotusta pidetään nähtävillä ja siitä voi jättää kirjallisen muistutuksen.

Hyväksymisvaihe
Kaavaehdotusta hiotaan tarvittaessa saatujen lausuntojen ja muistutusten pohjalta.
Elinvoimavaliokunta ehdottaa kaavan hyväksymistä kunnanhallitukselle, joka edelleen esittää kaavan hyväksymistä kunnanvaltuustolle.

Kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja valitusluvan saadessa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Voimaantulo
Kaava saa lainvoiman mikäli kaavasta ei valiteta tai valituskäsittelyn jälkeen.
Lainvoimaisuudesta kuulutetaan.

 

 • Asemakaavat

  Asemakaavat

  Asemakaavalla määritellään yksityiskohtaisesti alueiden käyttötarkoitus.

 • Osayleiskaavat

  Osayleiskaavat

  Yleiskaava ohjaa yleispiirteisesti kunnan tai sen osan maankäytön ja liikenteen järjestämistä.

 • Strateginen yleiskaava

  Strateginen yleiskaava

  Strategiseen yleiskaavaan kuuluu pääkartta ja neljä teemakarttaa.