Kasvun ja oppimisen tuki

Viimeksi päivitetty: 03.11.2023

Lapsella on oikeus saada tukea kehitykseensä ja oppimiseensa heti, kun tuen tarve havaitaan varhaiskasvatuksessa. Varhaisella puuttumisella ja tuella varmistetaan, että jokainen lapsi saa tarvitsemansa tuen. Lapselle pyritään järjestämään tukea omassa varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikassa niin, että hän toimii ryhmän jäsenenä ja hänen sosiaalisia kontaktejaan ryhmässä tuetaan. Tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet, kiinnostuksen kohteet sekä oppimiseen ja hyvinvointiin liittyvät tarpeet. Lasta kuullaan huomioiden lapsen ikä ja kehitys. Lapsen saama tuki on joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tarpeen mukaan muuttuvaa. Sitä suunnitellaan yhdessä huoltajien, työntekijöiden, erityisopettajan ja tarvittaessa sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden kanssa. Lapsen mahdollinen tuen tarve selvitetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen voi huoltajien ja henkilöstön lisäksi osallistua esim. psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Tuen tasot varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu lapsen kehityksen seurantaan sekä lapsen tuen suunnitteluun ja arviointiin yhdessä perheen, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja tarvittaessa muiden lapsen kanssa työskentelevien kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja tukee lasta, perheitä ja varhaiskasvatuksen henkilöstöä lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvissä asioissa. Esiopetus toteutetaan kouluissa alkuluokilla. Esiopetuksessa työskentelee laaja-alainen erityisopettaja tai varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Esioppilaat ovat oikeutettuja oppilashuollon palveluihin.