Muutoksenhaku päätöksiin

Muutoksenhaun kohteena voivat yleensä olla kunnan toimielimen tai viranhaltijan lopulliset päätökset. Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei voi hakea muutosta.

Valtuuston päätökseen haetaan suoraan muutosta hallinto-oikeudelle tehtävällä kunnallisvalituksella. Muiden toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksiin haetaan ensi vaiheessa muutosta oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimuksen käsittely on kunnan sisäistä hallintomenettelyä ja hallinto-oikeudelle tehtävän kunnallisvalituksen pakollinen esivaihe.

Erityislain säännöksen perusteella muutoksenhakukeinona voi kunnallisvalituksen sijasta olla hallintovalitus. Hallintovalituskin tehdään hallinto-oikeudelle, jollei erityislaissa ole säädetty muusta valitusviranomaisesta. Hallintovalitusta saattaa edeltää erityislaissa säädetty oikaisumenettely.