Nitraattiasetuksen mukaiset ilmoitukset

Viimeksi päivitetty: 18.09.2023

Nitraattiasetuksen 1250/2014 mukaan toiminnanharjoittajan tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lannan aumavarastoinnista (ns. patterointi) sekä lannan levityksestä poikkeustilanteessa.

Aumaus

Omalla tilalla syntyvä lanta

Nitraattiasetuksen mukaan eläinsuojilla on oltava tiivispohjainen lannan varastointitila, johon mahtuu vuoden aikana syntyvä lanta. Lannan varastointitilan vaatimuksista voidaan poiketa, mikäli tilalla on lannanluovutussopimus toisen tilan kanssa. Omalla tilalla syntyvää lantaa (kuiva-ainepitoisuus väh. 30 %) voi varastoida aumassa vain poikkeustilanteessa työteknisisistä tai hygieenisistä syistä. Työtekniseksi syyksi voidaan katsoa esimerkiksi kelirikko tai lantalaitteiden rikkoutuminen. Hygieeninen syy tarkoittaa esimerkiksi lannan sisältämää taudinaiheuttajaa, kuten salmonellaa, yersiniaa, listeriaa tai muuta vastaavaa tautia tai tartuntaa.

Vastaanotettava lanta tai lannoitevalmiste

Tilalla, joka vastaanottaa lantaa tai orgaanista lannoitevalmistetta tulee olla vastaanotettavan määrän mukaan mitoitettu vesitiivis varastointitila. Lantalatilavuudesta voidaan poiketa, mikäli kuivalantaa tai orgaanista lannoitevalmistetta, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 %, säilytetään pellolla levitystä odottamassa levitysaikojen salliessa (1.4.–31.10.) enintään neljä viikkoa. Varastointi on mahdollista pellolla silloin kun lannan levittäminen lohkolle on mahdollista eli pelto ei ole lumen peittämä, routaantunut tai vettynyt. Pidempiaikaisesti (enintään vuoden) edellä mainitun kaltaista lantaa tai lannoitevalmistetta voidaan varastoida myös aumassa.

Kompostin jälkikypsytys

Kompostin jälkikypsytys voidaan tehdä aumassa. Tällöin kompostin kuiva-ainepitoisuuden tulee olla vähintään 30 prosenttia. Jälkikypsytyksellä tarkoitetaan kompostialustalla kompostoidun kompostin aumaamista siten, että kompostointiprosessi saatetaan pellolla loppuun.

Nitraattiasetus asettaa aumaukselle seuraavat ehdot:

 • Lannan aumavarastoinnista ei saa aiheutua vesistön pilaantumista tai sen vaaraa
 • Varastointi aumassa on aina kielletty pohjavesialueella ja tulvanalaisella alueella
 • Auma on sijoitettava kantavalle peltoalueelle ja kaltevalla pellolla lähelle pellon yläreunaa
 • Aumaa ei saa sijoittaa alle 100 metrin etäisyydelle vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta eikä alle viiden metrin etäisyydelle ojasta
 • Auman pohjalle on levitettävä vähintään 20 senttimetrin nestettä sitova kerros
 • Auma on peitettävä tiiviillä peitteellä
  • Tiiviiksi peitteeksi luetaan esimerkiksi pressu tai muu peite, joka estää sadeveden imeytymisen aumaan
  • Kompostin jälkikypsytysauman peitteen ei tarvitse olla tiivis, vaan se voi olla esimerkiksi kompostihuopaa, turvetta tai olkisilppua
 • Aumantekopaikalta on poistettava lumi ja alusta on muotoiltava siten, että nesteiden pääsy ympäristöön estyy
 • Yhteen aumaan on sijoitettava vähintään yhden hehtaarin alalle tai enintään koko lohkolle ja siihen rajautuville lohkoille levitettävä määrä orgaanista lannoitevalmistetta
 • Aumaan varastoitu orgaaninen lannoitevalmiste on levitettävä viimeistään vuoden kuluttua auman perustamisesta
 • Paikalle, jolla auma on sijainnut, saa sijoittaa uuden auman kahden välivuoden jälkeen.

Aumausilmoitus tulee tehdä vähintään 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista oheisella ympäristöhallinnon lomakkeella. Lomake toimitetaan kirjaamoon sähköpostitse tai paperisena. Ilmoitus tulee tehdä seuraavista toimenpiteistä:

 • kuivalannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa tilalla, joka vastaanottaa aumattavan lannan tai lannoitevalmisteen toiselta tilalta (ei koske tilannetta, jossa lantaa tai lannoitevalmistetta säilytetään levitysaikana pellolla odottamassa levitystä enintään neljän viikon ajan)
 • kompostin jälkikypsytyksestä aumassa
 • kuivalannan varastoinnista aumassa poikkeustilanteessa (työtekninen tai hygieeninen syy) tilalla, jolla aumattava lanta syntyy.

Aumausilmoituslomake

Lannan levitys poikkeustilanteessa

Nitraattiasetuksen mukaan lannan levitys on kielletty marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan poiketa marraskuun loppuun asti erityisen poikkeavissa olosuhteissa. Poikkeuksellisena olosuhteena pidetään tilannetta, jolloin kasvukauden aikana alueella on satanut merkittävästi enemmän kuin normaalivuosina ja haihdunta on ollut niin vähäistä, että pellot eivät märkyyden vuoksi kanna koneita. Mikäli lannanlevitysajasta poiketaan, on silti noudatettava muita lannoitteiden levittämistä koskevia säännöksiä.

Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa on jätettävä lokakuun loppuun mennessä oheisella ympäristöhallinnon lomakkeella, ja lanta on levitettävä marraskuun loppuun mennessä. Lomake toimitetaan kirjaamoon sähköpostitse tai paperisena.

Ilmoituslomake lannan levityksestä poikkeustilanteessa

Ohjeita ja lainsäädäntöä