Vesiensuojelu

Viimeksi päivitetty: 07.02.2024

Hollolassa on Vesijärven lisäksi paljon pienjärviä. Kunta on päättänyt olla omalta osaltaan aktiivinen vesiensuojelun toimija. Vesistövisio vuosille 2020 – 2025 luo suuntaviivat tulevaisuuden toimille. Kunnan strategiassa ja kuntalaisille tehdyissä kyselyissä korostuu lähiluonnon ja virkistysarvojen merkitys hollolalaisille. Visiota toteutetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Työhön saavat osallistua kaikki, jotka haluavat. Vision tausta-aineistona on ideapankki, johon on koottu vision ulkopuolisia ja seuraavan ohjelmakauden mahdollisia toimenpiteitä.

Hollolan pienjärvien tilaa seurataan säännöllisesti. Säännöllisessä seurannassa on yhteensä 19 järveä, joista monet on lisätty seurantaan vuonna 2022. Seurannassa ovat mukana Ahvenainen, Arkiomaanjärvi, Hahmajärvi (velvoitetarkkailu), Hedelmätarhanlampi, Iso-Lano, Iso-Tiilijärvi, Kalliojärvi, Keski-Tiilijärvi, Kastarlammi, Kutajärvi, Leppälammi, Likojärvet (isompi), Matjärvi, Mustajärvi, Sairakkalanjärvi, Soltinjärvi, Työtjärvi, Valkjärvi ja Vähä-Tiilijärvi. Virallisia uimarantoja hoitaa liikuntapaikkojen hoidosta vastaava yksikkö ja uimavesien tarkkailusta vastaa terveydensuojeluviranomainen.

Vesiensuojelun toimijat ja yhteistyötahot

Yksi merkittävistä vesiensuojelun toimijoista alueella on Vesijärvisäätiö. Säätiöllä on Hollolan kunnan verkkosivuilla oma sivu, josta voi lukea lisää säätiöstä ja sen toiminnasta.

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry pyrkii toiminnallaan edistämään vesien- ja ilmansuojelua toimialueellaan sekä toimimaan jäsenistönsä asiantuntija- ja yhteistyöjärjestönä. Yhdistyksen toimialue muodostuu vesistöalueiden valuma-alueiden mukaan. Hollolan kunnan pinta-alasta lähes kolmasosa, eli noin 30% (223 km2) sijaitsee Porvoonjoen valuma-alueella ja kunta on yhdistyksen jäsen. Hollolan kunnan jätevedet johdetaan Lahteen Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamolle, josta ne lasketaan puhdistettuina Porvoonjokeen. Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry toteuttaa mm. Porvoonjoen kalataloudellista tarkkailua ja Porvoonjoen vesistöalueen yhteistarkkailua ja vetää erilaisia hankkeita sekä koordinoi Porvoonjoen neuvottelukuntaa. Porvoonjoen ainoa alkuperäinen taimenkanta elää Hollolan Vähäjoella.

Vanajavesikeskus ja sen taustalla oleva Vanajavesisäätiö tukevat Vanajaveden alueen vesistöjen, ympäristön ja maiseman tilan parantamiseen ja tähän liittyvään vetovoimaisuuden vahvistamiseen tähtäävää hoito-, tutkimus- ja kunnostustoimintaa. Säätiö edistää mahdollisuuksiensa mukaan luonnon ja ympäristön suojelua ja kestävää käyttöä muuallakin.  Vanajavesikeskuksen toiminta-alue on Vanajaveden valuma-alue laajasti ymmärrettynä. Alue ulottuu pohjoisessa Lempäälästä etelään Riihimäelle ja idässä Hollolan Hämeenkoskelta länteen Tammelaan.  Tällä hetkellä Vanajavesikeskus on aktiivisena toimijana viemässä eteenpäin toimia Hollolan Hämeenkoskella sijaitsevien Koskenkosken ja Sahankosken patojen muuttamista kalankulun mahdollistaviksi. 

 • Vesijärvisäätiö

  Vesijärvisäätiö

  Vesijärvisäätiö koordinoi Vesijärven ja seudun muiden järvien hoitoa, seurantaa ja tutkimusta.

 • Vesistövisio

  Vesistövisio

  Hollolan kunnan vesistövisio ohjaa Hollolan vesiensuojelun suuntaviivoja.

 • Ympäristöterveys

  Ympäristöterveys

  Päijät-Hämeen ympäristöterveys toimii Hollolan terveydensuojeluviranomaisena.

 • Uimarannat

  Uimarannat

  Uimarantojen vedenlaatua seurataan säännöllisesti.