Meluhaitat

Viimeksi päivitetty: 14.09.2023

Meluasioita ohjaavat esimerkiksi ympäristönsuojelulaki, naapuruussuhdelaki sekä valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista. Kuntatasolla ympäristönsuojelumääräyksissä on annettu joitakin määräyksiä melua koskien, esimerkiksi rakennustöiden ja yleisötilaisuuksien melusta.

Ympäristöluvanvaraiset toimijat, joiden toiminnasta voi aiheutua meluhaittoja, saavat ympäristöluvassaan määräyksiä toiminta-ajoista, melun hallinnasta ja seurannasta. Ympäristöluvanvaraisen toimijan aiheuttamasta meluhaitasta voi olla yhteydessä valvontaviranomaiseen, joka selvittää, onko toiminta ollut ympäristöluvan melumääräysten mukaista ja onko asiassa tarvetta jatkotoimenpiteisiin.

Kirjallinen vireillepano

Häiritsevästä melusta muuta kuin ympäristöluvanvaraista toimintaa koskien voi olla tarvittaessa yhteydessä ympäristönsuojeluviranomaiseen. Viihtyvyyshaittoja koskevia valvonta-asioita käsitellään pääasiassa vain haitankärsijän kirjallisesta vireillepanosta, joka tulee toimittaa kunnan kirjaamoon sähköpostitse tai postitse. Vireillepanoasiakirjassa tulee olla esitettynä kuvaus haitasta ja sijainnista, vaatimus asiassa, perustelut sekä ilmoittajan yhteystiedot. Kun vireillepano koskee meluhaittaa, tulee ilmoituskirjelmään liittää mukaan melupäiväkirja ainakin kuukauden ajalta (ajankohdat, kuvaus haitasta ja sen voimakkuudesta, onko haitta havaittavissa sisällä vai ulkona). Kirjalliset vireillepanoasiat ovat julkisia (tietosuoja huomioiden) ja toinen osapuoli saa esimerkiksi vireillepanoasiakirjan sellaisenaan nähtäväkseen.

Ympäristönsuojelumääräykset

  • Anna palautetta

    Anna palautetta

    Palautepalvelussa voit jättää esimerkiksi meluasioita koskevan palautteen