TET – Työelämään tutustuminen

Viimeksi päivitetty: 22.02.2024

Työelämään tutustuminen (TET) on tärkeä osa peruskoulussa saatavaa työelämätietoutta. TET- jaksojen aikana oppilaat tutustuvat ohjatusti yritysten ja työyhteisöjen toimintaan. Samalla heille tarjoutuu tilaisuus kokeilla pärjäämistään työpaikoilla aikuisten keskuudessa. Kokemukset työelämästä ovat tärkeitä, kun oppilaat pohtivat ammatinvalintaansa ja jatko-opiskelujaan.

TET-jaksolle valmistautuminen

Työelämään tutustumisen jakso on seitsemännellä luokalla kolme päivää keväällä, kahdeksannella luokalla viikon keväällä ja yhdeksännellä luokalla kaksi viikon mittaista jaksoa syksyllä tai toinen viikoista syksyllä ja toinen keväällä (Kankaan koulu).

Hollolan yläkoulujen oppilaat ovat tottuneet hankkimaan tutustumispaikkansa itse. Tällä tavoin nuoret saavat mahdollisuuden harjoitella työnhaun tärkeää taitoa jo varhain. Työnantajalla on samalla tilaisuus tavata nuori henkilökohtaisesti ennen TET-paikasta sopimista.TET-jaksoille valmistauduttaessa oppilaita opastetaan oppilaanohjauksen tunneilla työelämän pelisääntöihin ja työpaikan omien ohjeiden tarkkaan noudattamiseen. Heille korostetaan erityisesti työturvallisuuteen liittyviä asioita sekä hyvää käytöstä, rehellisyyttä, täsmällisyyttä ja oikeaa asennetta työhön.

TET – PELISÄÄNNÖT

Tutustumispäiviä ovat arkipäivät maanantaista perjantaihin. Päivän pituus on kuusi tuntia sisältäen ruokailun. TET- päivien toivotaan sijoittuvan ajallisesti noin klo 9.00-15.00. Oppilas voi sopia työnantajan kanssa myös normaalista koulupäivästä poikkeavan työajan, mutta hänellä täytyy olla siihen kodin suostumus. Työpäivä saa kestää korkeintaan klo 20.00 asti. Työelämään tutustuminen voidaan myös suorittaa myös vaihtoehtoisilla tavoilla. Lisätietoja saa koulun opinto-ohjaajalta.

Jos oppilas sairastuu TET- päivien aikana, hänellä on velvollisuus ilmoittaa asiasta välittömästi työpaikkansa vastuuhenkilölle ja omalle opettajalle.

Oppilas pysyy koulun oppilaana eikä hän ole työsuhteessa siihen työnantajaan, jonka työpaikkaan hän on tutustumassa. Ensisijainen vastuu on siten kunnan. Oppilaat on vakuutettu.

Työpaikalla on vastuuhenkilö, joka perehdyttää oppilaan työpaikkaan, sen ohjeisiin ja mahdollisiin vaaratekijöihin sekä muutenkin jakson ajan pitää huolta oppilaasta.

Oppilaalle ei makseta palkkaa TET-jaksolta. Perusteena on, ettei oppilas ole TET-jaksolla työsuhteessa työnantajaan. Saatu kokemus työelämästä, hyvä ohjaus työpaikalla sekä mahdollisesti työpaikalta saatu ruokailu ovat yleensä paras palkka nuorelle TET-jakson ajalta.

Tutustumisjaksolla on noudatettava yleisiä työturvallisuusmääräyksiä. Oppilailla ei saa teettää nuorten työntekijäin suojelusta annettujen lakien eikä asetusten mukaisia vaarallisia tai vahingollisia töitä. Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä Jos oppilaalle työpaikalla sattuu jokin tapaturma, siitä on ilmoitettava kouluun ja tehtävä tapaturmailmoitus.

Työturvallisuuslain säännösten nojalla tutustumiskohteen työantaja vastaa siitä, että oppilaiden käyttöön luovutetut koneet ja laitteet ovat asianmukaisessa kunnossa. Työhön tutustuttamisessa on noudatettava yleisiä turvallisuuteen liittyviä säännöksiä ja määräyksiä. Mikäli niitä rikotaan, työnantaja saattaa joutua vastuuseen.

Koulu hoitaa työnantajan toivomat terveystarkastukset. On huomioitava, että ravitsemis- ja elintarvikealan työpaikoissa vaaditaan yleensä salmonellatodistus.

Toivomme, että TET- paikka löytyy läheltä tai enintään yhden bussimatkan päästä. Jos oppilaan yhdensuuntainen matka kotoa työpaikalle on yli 5 km, hoidetaan kulkeminen normaalien koulu-kyydityskäytänteiden mukaisesti:
1. Oppilas saa liput kulkemista varten tai
2. Oppilas käyttää samaa matkakorttia kuin koulupäivinä. Matkakorttia tai lippuja saa käyttää vain TET- matkoihin. Lahden ja Hollolan ulkopuolelle suuntautuvia matkoja ei korvata.
3. Moposta/mopoautosta tai vanhempien kyydissä kulkemisesta ei makseta korvauksia.

Oppilaan toivotaan voivan ruokailla työnantajan kustannuksella. Mikäli tämä ei ole mahdollista, oppilas ruokailee lähimmällä Hollolan koululla. Jos oppilas joutuu ruokailemaan omalla kustannuksellaan, hänelle maksetaan jälkikäteen eväsraha TET-jakson päivien lukumäärän mukaan.

Oppilas laatii työtehtävistään ja työpaikastaan kotona päiväkirjan tai raportin, jonka hän palauttaa oppilaanohjaajalle.

TET-jakson lopussa työpaikka antaa oppilaille kirjallisen todistuksen työelämään tutustumisesta. Arvion oppilaan TET-jaksosta kirjoittaa jakson vastuuhenkilö tai henkilö, joka on eniten työskennellyt oppilaan kanssa. Arviota antaessa on hyvä muistaa, että oppilaat ovat vasta tutustumassa työelämään, eivät vielä valmiita ammattilaisia. Oppilas palauttaa tämän todistuksen oppilaanohjaajalle, mutta saa sen myöhemmin omakseen.

Oppilas on vakuutettu tapaturmalain ja opiskelutapahtuman mukaisesti. Oppilaan aiheuttaessa työpaikalla sääntöjen vastaisella käytöksellä vahinkoa, hän on vahingonkorvausvelvollinen. Vahingonkorvauslaissa ei ole alaikärajaa. Rikosoikeudellisen vastuun ikäraja on 15 vuotta.

 • Saavu työpaikalle aina ajoissa.
 • Esittele itsesi ja asiasi.
 •  Pukeudu asiallisesti ja työn vaatimalla tavalla. Jos työpaikalla on erityisiä toiveita pukeutumisen suhteen, noudata niitä. Sopivat jalkineet parantavat työskentelymukavuutta.
 • Työhön tutustuminen on työpaikalla tapahtuvaa koulunkäyntiä.
 • Työpaikalla, kuten muuallakin, käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti.
 • Pidä kännykkä pois näkyvistä ja kuuluvista koko työpäivän ajan.
 • Ole ennakkoluuloton.
 • Toimi avoimesti ja rehellisesti.
 • Ole kiinnostunut sinulle annetuista työtehtävistä ja ole oma-aloitteinen.
 •  Kuuntele huolella saamiasi ohjeita. Älä hämmenny, vaikka asioita tulee kerralla paljon, eikä kaikki jää mieleen. Aina voi kysyä uudelleen. Ei kysyvä tieltä eksy!
 • Tee työsi huolellisesti loppuun asti.
 • Työpaikalla on aina omia sääntöjä, joita sinunkin tulee noudattaa. Lisäksi muistat, että myös koulun säännöt koskevat sinua työpaikalla.
 • Ilmoita poissaoloista työpaikan vastuuhenkilölle heti aamulla. Ihan pieniä särkyjä kannattaa sietää ja mennä työpaikalle, mutta sairaana ei saa mennä työpaikalle!
 • Noudata turvallisuusohjeita. Olet korvausvelvollinen, jos aiheutat vahingon tahallisesti.
 • Koska TET-jakso on koulunkäyntiä, olet velvollinen tekemään koulusta saamasi tehtävät. Kirjoita päiväkirjaa/tehtävää heti työpäivän jälkeen.
 • Et ole työsuhteessa työnantajaan, joten jaksosta ei makseta sinulle palkkaa. Paras palkka on se, että pääset tutustumaan työelämään ja saat kokemusta ”oikeista töistä”.
 • Muista, että edustat itsesi lisäksi koulua ja kotia.