Hulevedet

Viimeksi päivitetty: 15.02.2024

Hulevesi on sade- ja sulamisvettä, joka virtaa pois maan pinnalta, rakennusten katoilta ja muilta rakennetuilta pinnoilta.

Hulevesien hallinnan tavoitteena on edistää hulevesien imeyttämistä niiden syntypaikalla sekä ehkäistä hulevesistä aiheutuvia haittoja esim. tulvia, rakennusten kosteusvaurioita tai hulevesien sisältämien haitta-aineiden heikentäviä vaikutuksia purkuvesistöjen ja pohjavesien laatuun. Ilmastonmuutoksen ja sään ääri-ilmiöiden yleistymisen myötä hulevesien hallinnan tärkeys korostuu.

Rakennettu, sorapohjainen hulevesiallas.

Vesihuoltolaitos huolehtii asemakaavoitettujen alueiden hulevesien viemäröinnistä (putkiosuudet) kunnan kanssa sopimallaan hulevesien viemäröintialueella. Kunta vastaa avo-ojista, altaista ja hulevesien hallinnan muusta järjestämisestä asemakaava-alueilla. Toistaiseksi Hollolassa ei peritä erillisiä hulevesimaksuja.

Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa oman kiinteistönsä hulevesien hallinnasta. Hulevedet tulisi ensisijaisesti imeyttää maahan omalla tontilla. Mikäli esimerkiksi tontin maaperäolosuhteet estävät imeytyksen, tulisi hulevesiä viivyttää tontilla mahdollisimman pitkään ennen esimerkiksi ojaan tai hulevesiviemäriin johtamista. Kunnan rakennusjärjestyksessä sekä mahdollisesti myös asemakaavassa voi olla hulevesiä koskevia määräyksiä.

Hulevesiä ei saa johtaa toisen tontille, ajoradalle, pyörätielle, jalkakäytävälle eikä katuojaan ilman maanomistajan lupaa. Ohjeita asukkaille ja kiinteistönomistajille hulevesitulviin varautumisesta löytyy linkeistä.

Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen jätevesiviemäriin on kiellettyä.

Koska hulevesiä ei puhdisteta, tulee jokaisen meistä osaltaan huolehtia siitä, ettei hulevesien kautta ympäristöön joudu roskia, öljyä tai muita haitta-aineita. Tarvittaessa likaiset hulevedet tulisi johtaa kiinteistöltä vasta hiekan ja öljynerotuskaivon jälkeen kunnan hulevesijärjestelmään.  Hulevedet tulisi ensisijaisesti johtaa avo-ojista, painanteista, kosteikoista ja vastaavista rakenteista koostuvaan kunnan hulevesijärjestelmään ja toissijaisesti vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin. 

Hulevedet ovat myös piha- ja puistoympäristöä monipuolistava mahdollisuus.

Hulevesiä voi hyödyntää piha-alueella monin tavoin, esim. keräämällä kasteluvedeksi, rakentamalla kauniita sadepuutarhoja, viivytys- tai vesialtaita ja kivipuroja. Piha-alueita voidaan toteuttaa myös läpäisevillä päällysteillä.

Lisätietoa ja hyviä ideoita huleveden hallinnasta piha-alueella löytyy alla olevasta videosta.

Koko Hollolan kunnan kattava hulevesien hallintasuunnitelma valmistui alkuvuodesta 2022. Yleissuunnitelmatasoisessa suunnitelmassa esitetään ja tarkastellaan kunnan hulevesijärjestelmään kuuluvat hulevesien hallinnan ratkaisut ja rakenteet sekä niiden valuma-alueet ja purkupaikat. Suunnitelmaa laadittaessa on osallistettu myös kuntalaisia ja sidosryhmiä mm. kyselyllä hulevesien hallinnan onnistumisista, tarpeista ja riskipaikoista.