Joustava perusopetus – JOPO

Viimeksi päivitetty: 17.05.2024

Joustavaa perusopetusta järjestetään Hollolassa Heinsuon koululla. Oppilaaksiottoalueena on Maakansan alue ja oppilasvalinta tehdään hakeneiden joukosta.

Jopo-info annetaan oppilaille koulussa maaliskuun alussa. Valinnassa huomioidaan heikentynyt koulumotivaatio, koulunkäyntiin liittyvät ongelmat, erityisesti peruskoulun loppuunsaattamisen ongelmat, hyötyminen laajennetuista oppimisympäristöistä ja huoltajien sitoutuminen moniammatilliseen yhteistyöhön. Oppilaalla tulee olla riittävät valmiudet hoitaa useat TPO-jaksot työpaikoilla. Monipuoliset oppimisympäristöt koulun ulkopuolella edellyttävät myös riittäviä sosiaalisia taitoja.

Joustavaan perusopetukseen haetaan erillisellä lomakkeella ja hakemusten perusteella oppilaat huoltajineen kutsutaan haastatteluun. Hakemusten ja haastattelujen perusteella haastatteluryhmä tekee esityksen oppilaista ja rehtori tekee hallinnollisen oppilaakisottopäätöksen.

Joustava perusopetus on tarkoitettu 9-luokan oppilaille ja se tarjoaa oppilaalle tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa oppivelvollisuus edellytystensä mukaisesti yhdessä ikätovereidensa kanssa. Se antaa nuorelle myös mahdollisuuden saada sellainen peruskoulun päättötodistus, jolla avautuu tie jatko-opintoihin.

Joustavassa perusopetuksessa annetaan yleisopetusta ja opettajana toimii pääosin JOPO-luokan opettaja. Opetuksen tukena voi olla lisäksi koulunkäynninohjaaja ja koulun nuorisotyöntekijä. Lisäksi yhteistyötä tehdään seurakunnan erityisnuorisotyön ja etsivän nuorisotyön kanssa. Lähiopetusta annetaan luokkamuotoisena omassa luokkahuoneessa tai muissa oppimisympäristöissä.

Opetus perustuu koulun yleiseen opetussuunnitelmaan, mutta jokaiselle oppilaalle tehdään oppimissuunnitelma tai tarvittaessa henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS. Oppilaat etenevät oman opinto-ohjelmansa mukaan. Eri oppiaineet suoritetaan opetussuunnitelman mukaan.

Muina oppimisympäristöinä toimivat leirikoulut ja opintokäynnit, joissa on koulun henkilökunnan lisäksi mukana myös erityisnuorisotyö.

Työpaikkaopiskelu on joustavan perusopetuksen painotusalue. Noin 7 viikkoa kestävä työpaikkaopiskelu tapahtuu neljässä jaksossa lukuvuoden aikana tai muuten sovittuina jaksoina ja tuolloin opiskelu tapahtuu sekä työpaikalla että koulussa. Osa aihekokonaisuuksista toteutetaan työpaikkajaksojen aikana sopiviin aihepiireihin integroituna.

Kotien kanssa tehdään tehostettua, pitkäkestoista yhteistyötä, jolla kodit pyritään sitouttamaan oppilaan opiskelun tukemiseen. Yhteistyömuotoja ovat perheillat, huoltajien henkilökohtaiset tapaamiset sekä puhelin-, tekstiviesti- ja sähköpostiyhteydet.

Oppilaanohjaus Hollolassa , avautuu uuteen välilehteen