Varhaiskasvatussuunnitelma

Viimeksi päivitetty: 12.04.2024

Hollolan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 24.1.2024 alkaen (VASU) on varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaava asiakirja. Hollolan varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2022 mukaisesti.

Varhaiskasvatuksessa tehtävänä on edistää lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen oppimisen edellytyksiä, edistää elinikäistä oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista inklusiivisten periaatteiden mukaisesti. Hollolan varhaiskasvatuksessa olemme sitoutuneet lapsen leikin, leikkitaitojen ja luontosuhteen vahvistamiseen sekä kielen kehityksen tukemiseen. Kaiken toiminnan perustana on positiivisen pedagogiikan toteuttaminen ja olemassa olevan hyvän vahvistaminen. Pidämme tärkeänä päivittäisiä ihmisten välisiä kohtaamisia. Kohtaamisen mahdollistaa hyvin organisoitu, kiireetön arki, jossa jokaista hetkeä osataan arvostaa. Hoidon, kasvatuksen ja oppimisen perustana on hyvä ja lämmin vuorovaikutus.

Hollolan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 24.1.2024 , avautuu uuteen välilehteen

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevalle lapselle on laadittava lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma (lapsen vasu) lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamiseksi.

Lapsen vasuun kirjataan tavoitteet lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamiseksi hänen omaa kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevalla tavalla sekä toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi. Lisäksi suunnitelmaan kirjataan mahdollinen tuen tarve, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen sekä tuen vaikuttavuuden arviointi. Lapsen vasu laaditaan yhteistyössä henkilöstön ja lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa. Sen laatimiseen osallistuvat lapsen opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta vastaavat henkilöt. Päiväkodeissa lapsen vasun laatimisesta vastaa varhaiskasvatuksen opettajaksi kelpoinen henkilö. Lapsen mielipide otetaan huomioon vasua laadittaessa. Lapsen vasun toteutumista ja tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan ja suunnitelma tarkistetaan vähintään kerran vuodessa tai useammin, jos lapsen tarpeet sitä edellyttävät.

Lapsen vasukeskustelu ja lomakkeet

  • Aloituskeskustelu -lomake annetaan perheelle kotiin täytettäväksi lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa. Lomake toimii keskustelun pohjana lapsen varhaiskasvatuksen aloittamiseen liittyvissä asioissa.
  • Lapsen havainnointi -lomaketta täyttävät varhaiskasvatusyksikön aikuiset ja sitä hyödynnetään vasukeskustelussa.
  • Huoltajien haastattelu -lomake annetaan huoltajille kotiin täytettäväksi vasukeskustelua varten.
  • Lapsen haastattelu -lomake täytetään sekä varhaiskasvatuksessa että huoltajien toimesta kotona. Näin varmistetaan lapsen mielipiteen huomioimine vasukeskustelussa.
  • Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma -lomake täytetään vasukeskustelussa yhdessä varhaiskasvatusyksikön edustajan sekä huoltajan kanssa.
Vasu lomakkeet , avautuu uuteen välilehteen

Varhaiskasvatuksen digisuunnitelma

Hollolan varhaiskasvatuksen digisuunnitelma 1.1.2023 alkaen on laadittu lasten sekä kasvattajien digitaitojen kehittymisen ohjaamiseksi ja tukemiseksi.

Varhaiskasvatuksen digisuunnitelma Hollolassa 1.1.2023 , avautuu uuteen välilehteen

Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma

Hollolassa on perusopetuksen, esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteinen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma 1.8.2023 alkaen.

Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma , avautuu uuteen välilehteen