Rakennusjärjestys ja maksut

Viimeksi päivitetty: 18.09.2023

Maankäyttö- ja rakennuslain, -asetuksen ja muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on noudatettava rakennusjärjestyksen määräyksiä.

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea:
– rakennuspaikkaa,
– rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista,
– rakennuksen sopeutumista ympäristöön,
– rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia,
– rakennetun ympäristön hoitoa,
– vesihuollon järjestämistä,
– suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallista rakentamista koskevia seikkoja.

Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty (maanrakennuslaki 14 §).

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennusvalvontajaoston päättämän, voimassaolevan taksan mukaisen maksun.