Viranhaltijoiden päätökset ja nähtävilläolo

Viimeksi päivitetty: 18.09.2023

Viranhaltijapäätökset niihin liitettyine muutoksenhakuohjeineen pidetään nähtävänä kunnan yleisessä tietoverkossa siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä kunnan verkkosivuilla