Asiakasmaksut

Viimeksi päivitetty: 05.06.2024

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut koskevat lapsia, jotka ovat kunnallisessa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Jos lapsi on yksityisessä perhepäivähoidossa tai yksityisessä päiväkodissa, yksityinen palveluntuottaja perii asiakasmaksun.

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa sekä palvelusetelillä lapsikohtainen maksu määräytyy perheen koon, tulojen sekä palvelun tarpeen mukaan ja on suuruudeltaan 0–295 euroa kuukaudessa. Maksu määrätään pääsääntöisesti vuoden tulokertymästä lomarahat huomioiden. Asiakasmaksun tai palvelusetelin omavastuuosuuden määrittämistä varten perheen on toimitettava selvitys bruttotuloistaan, muutoin palvelusta peritään korkein maksu. Henkilökohtaisen maksuarvion voi käydä laskemassa varhaiskasvatuksen maksulaskurilla. Palvelusetelin omavastuuosuuden lisäksi päiväkoti voi periä lisämaksua suoraan asiakkaalta 0-75 euroa kuukaudessa.

Siirry varhaiskasvatuksen maksulaskuriin , avautuu uuteen välilehteen

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa tulotiedot tulee toimittaa hoidon aloitusta seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä. Palveluseteliasiakkaiden tulee toimittaa tulotiedot ennen hoidon aloitusta. Lisäksi maksu tarkistetaan kaikilta asiakkailta vuosittain elokuussa, jolloin kaikkien asiakkaiden tulee toimittaa viimeisimmät tulotiedot.

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa maksu peritään kuukausimaksuna, kuitenkin enintään yhdeltätoista kuukaudelta toimintavuoden aikana. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa heinäkuu on maksuton, jos lapsen hoitosuhde on alkanut ennen edellisen vuoden syyskuun ensimmäistä päivää.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat Lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016 11§).

Asiakasmaksutiedote 1.8.2024 alkaen , avautuu uuteen välilehteen Asiakasmaksutiedote 1.3.2023 alkaen , avautuu uuteen välilehteen

Tulot, joita ei oteta huomioon maksua määrättäessä:

 • Lapsilisä
 • Vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaiset etuudet: lapsen hoitotuki, vammaistuki tai eläkettä saavan hoitotuki
 • Kansaneläkelain (568/2007) mukainen lapsikorotus
 • Lasten kotihoidon tuki
 • Asumistuki
 • Ansiotuloa korvaavat kohtuulliset päivärahat tai matka- ja majoituskorvaukset
 • Tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut
 • Sotilasavustus, rintamalisä
 • Äitiysavustukset
 • Opintoraha, Työllisyysrahaston maksama aikuiskoulutustuki, opintotuen asumislisä
 • Toimeentulotukena maksettavaa toimintaraha ja matkakorvaus
 • Opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset
 • Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukainen ylläpitokorvaus
 • Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukainen kulukorvaus
 • Perhehoidon kustannusten korvaukset

Lain momentti on ns. poissulkeva, eli kaikki muut tulot otetaan huomioon maksua määrättäessä.