Maksun määräytyminen

Viimeksi päivitetty: 13.05.2024

Kiinteä kuukausimaksu

Iltapäivätoiminnasta peritään maksu jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jolloin lapsi osallistuu toimintaan. Huoltajia laskutetaan kuukausittain oppilaitoskohtaisen iltapäivätoimintapäätöksen mukaisesti.

Iltapäivätoiminnasta perittäviä maksuja määrittää perusopetuslaki (21.8.1998/628) 48f§

Maksut

Hollolan kunnan hyvinvointilautakunnan 13.4.2022 päätöksen mukaisesti perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan kuukausimaksu on 1.8.2022 lukien 100 euroa/kk.

  • Elokuussa peritään puolet kuukausimaksusta.
  • Koulujen loma-ajalta ei tule maksuhyvitystä.
  • Kesäkuulle ajoittuvista toimintapäivistä ei peritä kuukausimaksua.
  • Maksuna peritään puolet kuukausimaksusta, jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa iltapäivätoiminnasta kalenterikuukauden aikana 11 toimintapäivää tai enemmän.
  • Mikäli poissaolo sairauden vuoksi kestää koko kuukauden, maksua ei peritä.
  • Pyydettäessä sairaudesta tulee esittää lääkärin tai terveydenhoitajantodistus.
  • Muun kuin sairauden vuoksi koko kalenterikuukauden poissaolosta peritään puolet asiakasmaksusta.
  • Jos iltapäivätoimintaa järjestetään poikkeuksellisesti enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet kuukausimaksusta.
  • Paikan irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti. Irtisanomiskuukaudelta peritään täysi kuukausimaksu.
  • Niille oppilaille, joille on tehty erityishuolto-ohjelma, voidaan iltapäivätoimintaa järjestää perusopetuslain mukaisesti erityishuoltona. Iltapäivätoiminta liitetään asiakkaanerityishuolto-ohjelmaan ja on näin järjestettynä asiakkaille maksutonta.

Jos maksua ei suoriteta eräpäivään mennessä, siirtyy maksamaton saatava perintätoimistolleja siitä voidaan periä vuotuista viivästyskorkoa siten kuin korkolaissa säädetään (633/1982).

Maksu on suoraan ulosottokelpoinen. Kuukausimaksu saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa säädetään (367/1961).

 

Laskutukseen liittyvissä kysymyksissä tulee olla yhteydessä koulun rehtoriin.

Maksusta voi saada vapautuksen, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.

Hollolan kunnan hyvinvointivaliokunta päätti 13.4.2022 perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen perimättä jättämisen periaatteet:

Maksuvapautusta tulee aina erikseen hakea. Maksuvapautus voidaan myöntää, mikäli perhe kuuluu toimeentulotuen piiriin. Päätös maksuvapautuksesta tehdään määräajaksi, enintään toimintavuodeksi kerrallaan. Maksuvapautusta ei myönnetä takautuvasti. Päätöksen iltapäivätoiminnan maksuvapautuksesta tekee rehtori/virka-apulaisrehtori. Mikäli em. päätökseen perustuneissa olosuhteissa tapahtuu muutos, on siitä välittömästi ilmoitettava päätöksen tekijälle päätöksen tarkistamiseksi.

Lisätietoja: Hyvinvoinnin palvelualue

Hyvinvoinninpalvelualue@hollola.fi

Koululaisten iltapäivätoiminnan maksusta vapauttaminen – PDF , avautuu uuteen välilehteen