Katselmukset ja tarkastukset

Viimeksi päivitetty: 29.09.2023

Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen.

Rakennuslupapäätöksessä määrätään rakennushankkeessa suoritettavat rakennusvalvonnan viranomaiskatselmukset, jotka määritellään tapauskohtaisesti kyseiseen rakennushankkeeseen. Yleisesti määrättyjä katselmuksia ovat esim. pohja-, rakenne- ja hormikatselmus. Katselmuksista voidaan määrätä ja ohjeistaa myös rakennusluvan aloituskokouksessa.

Katselmusten tilaaminen on vastaavan työnjohtajan tehtävä ja katselmukset tilataan rakennustarkastajilta.

Lupapäätöksessä edellytetyt erityissuunnitelmat (esim. rakenne- ja LVI-suunnitelmat) on oltava toimitettuina ennen katselmusta, sen hetkisen rakennusvaiheen mukaisesti.

Rakennusvalvontaviranomainen määrittelee sen kohteen, jolle kiinteistö- ja mittausyksikkö suorittaa rakennusvalvontamittaukset.

Rakennuspaikalle merkitään korkeusasema ja rakennusvalvonnan hyväksymien suunnitelmien mukainen rakennuksen sijainti. Rakennusvaiheessa suoritetaan rakennuksen sijainnin katselmointi.

Asemakaava-alueilla rakennusvalvontamittauksista vastaa kartta- ja mittauspalvelut. Muilla alueilla rakennuksen sijainnin varmistavat rakennustarkastajat.

Rakennushankkeella on oltava hyväksytty, voimassaoleva rakennuslupa.

Palvelu on maksullinen.

Rakennuksen maastoon merkintä:

Asemakaava-alueilla rakennusten paikan merkinnän suorittaa kartta- ja mittauspalvelut.

Muilla alueilla rakennuksen sijainnin varmistavat rakennustarkastajat.

Kunnan mittausryhmä merkitsee rakennuksen neljä kulmaa juuripaaluilla sekä laittaa suuntanaulat lankapukkeihin, jos ne on rakennettu.

Tontille tuodaan N2000 järjestelmän mukainen korkeus. Em. korkeus ei ole sokkelikorkeus, vaan se määräytyy suunnitelmien mukaan. Mahdolliset muutokset sovittava rakennustarkastajan kanssa.

Aloituskokouksen pitämisestä määrätään rakennusluvassa. Aloituskokous suoritetaan hankkeesta riippuen työmaalla tai toimistolla.

Aloituskokouksen tarkoituksena on varmistaa laissa säädetyn rakentamisen huolehtimisvelvollisuuden toteutuminen. Vastaava työnjohtaja varaa ajan rakennusvalvonnasta.

Aloituskokous pidetään rakennusluvan myöntämisen jälkeen kuitenkin ennen pohjakatselmusta. Kokouksessa käydään läpi rakennusluvan ehdot, keskeiset suunnitteluun ja itse rakentamiseen liittyvät kysymykset sekä sovitaan valvontaan ja tarkastuksiin liittyvät vastuu- ja tehtäväjaot sekä menettelytavat.
Aloituskokouksessa tulee olla läsnä rakennustarkastajan lisäksi ainakin rakennuttaja, vastaava työnjohtaja sekä pääsuunnittelija. Tarpeen mukaan aloituskokouksessa tulee olla läsnä myös erityisalojen työnjohtajia ja suunnittelijoita sekä urakoitsijan edustaja.

Aloituskokouspöytäkirjan voi tulostaa rakennusvalvonnan www-lomakkeista. Etusivun tiedot tulee täyttää valmiiksi ennen kokousta.

Rakennusta ei saa ottaa käyttöön ilman viranomaisen hyväksyntää, eli käyttöönotto- tai loppukatselmusta. Katselmusten tilaaminen on vastaavan työnjohtajan tehtävä ja katselmukset tilataan rakennustarkastajilta.

Loppukatselmus voidaan suorittaa myös osittaisena, jos keskeneräisistä rakennustöistä ei ole haittaa käyttöönotettavien tilojen käytölle ja käyttäjien turvallisuudelle. Tällöin on kuitenkin huolehdittava uuden loppukatselmuksen tilaamisesta, kun viimeisetkin työvaiheet valmistuvat.

Katselmuksella on esitettävä rakennustyön tarkastusasiakirja, johon työvaiheiden vastuuhenkilöt ovat dokumentoineet rakentamisen aikaiset tarkastuksensa. Myös teknisiin järjestelmiin liittyvät muut tarkastusdokumentit on esitettävä ja rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeiden on oltava kohteessa laadittuina.

Tarkastuksiin ja katselmuksiin liittyvä aineisto voidaan toimittaa ja kirjata rakennusvalvonnan sähköiseen asiointipalveluun, jolloin samaa aineistoa ei tarvitse esittää tai toimittaa paperimuodossa.

Loppukatselmus on tilattava luvan voimassaoloaikana. Mikäli rakennustyöt eivät valmistu luvan voimassaoloaikana, on voimassaolon jatkamista haettava rakennusvalvonnasta ennen voimassaolon päättymistä.

Jos loppukatselmus on suorittamatta ja luvan voimassaoloaika on jo päättynyt, tulee olla yhteydessä rakennustarkastajaan asian selvittämiseksi.