Maa-aineslupa 

Viimeksi päivitetty: 14.09.2023

Kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii maa-aineslain mukaisen luvan. Kotitarveotostakin tulee ilmoittaa kunnan valvontaviranomaiselle, jos otetun/otettavan maa-aineksen määrä ylittää 500 kuutiota. Maa-ainesten kotitarveotto muuttuu luvanvaraiseksi, kun maa-aineksia ryhdytään myymään.

Lupahakemuksen laadinnassa on suositeltavaa käyttää asiantuntevan konsultin palveluita. Ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee maa-aineslupahakemukset sekä kotitarveottoilmoitukset Hollolan kunnassa. Hakemukset ja ilmoitukset toimitetaan kirjaamoon. Hakemuksen käsittelystä peritään Hollolan kunnan maa-ainestaksan mukainen maksu.

Maa-ainesluvituksen tarkoitus

Maa-ainesten ottamistoiminta voi vaikuttaa haitallisesti ympäristöolosuhteisiin ja asumisviihtyvyyteen. Maa-ainestenottotoiminnasta voi aiheutua esimerkiksi melu- ja pölyhaittoja sekä vaikutuksia pohja- tai pintavesiin. Näitä vaikutuksia voidaan vähentää ottamisen hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella sekä ottamisalueiden jälkihoidolla.

Maa-ainesluvan lupamääräysten tarkoitus on turvata luonnon ja maiseman sekä eräiden muiden ympäristöarvojen suojelu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Maa-ainesten ottamisen sääntely liittyy kiinteästi maankäytön suunnitteluun, maa- ja vesirakentamiseen, pohjavesien suojeluun sekä ympäristön- ja luonnonsuojeluun.

Ympäristöluvan tarve maa-ainestenottotoiminnassa

Kun kyse on kalliokiviainesten otosta, joka vaatii louhintaa yhteensä vähintään 50 päivän ajan tai kun maa-aineksia aiotaan murskata ottoalueella yhteensä vähintään 50 päivän ajan, on toiminnalle haettava myös ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa. Samaa hanketta koskevat maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemus voidaan hakea yhteisellä hakemuksella ja käsitellä yhdellä päätöksellä (yhteislupa).