Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Viimeksi päivitetty: 09.02.2024
 • Joustava perusopetus

  Joustava perusopetus

  Joustavaa perusopetusta järjestetään Hollolassa Heinsuon koululla. Oppilaaksiottoalueena on Maakansan alue.

 • Erityisopetus

  Erityisopetus

  Perusopetuksen oppilailla on oikeus erityisopetukseen tai muuhun tukeen.

 • Opiskeluhuolto

  Opiskeluhuolto

  Kouluterveydenhuollossa työskentelevät kouluterveydenhoitajat ja koululääkärit.

Hollolassa käytetään erilaisia testejä tuen tarpeen arviointiin:

Lukimat: Tuen tarpeen tunnistamisen välineet ovat osa LukiMat-palvelun Oppimisen arviointi -materiaaleja. Välineet on laadittu matematiikan sekä lukemisen ja kirjoittamisen tuen tarpeen tunnistamiseen esi- ja alkuopetuksessa.

Makeko: Digitaaliset MaKeKo-kokeet on jaettu aihekokonaisuuksiin matematiikan sisältöalueiden mukaisesti. Kokeiden avulla opettaja voi tunnistaa aukot oppilaiden matemaattisten käsitteiden ymmärtämisessä ja tarjota tukea ajoissa. MaKeKo-kokeet on laadittu kullekin perusopetuksen luokka-asteelle. Esimerkiksi koe 6/7 kattaa 6. luokan keskeisen oppiaineksen, ja se on suunniteltu pidettäväksi 6. luokan loppupuolella tai lähtötasotestinä 7. luokan alussa.

Luenpa: Lukusujuvuus: tarkoitettu suomen kielen lukusujuvuuden pedagogiseen arviointiin ja tukemiseen peruskoulun luokilla 1.–6. Oppilaat lukevat tekstiä opettajalle ääneen. Lukusujuvuuden tulos ilmoitetaan oikein luettuina sanoina minuutissa. Tulosta vastaavat normeeratut arvosanat, jotka perustuvat 2054 oppilaan tuloksiin.

Opinpa: Sanelu: Opinpa on tarkoitettu suomen kielen oikeinkirjoituksen osaamisen arviointiin luokille 1-6. Saneluilla arvioidaan, kuinka hyvin oppilaat osaavat opetussuunnitelmassa määritellyt oikeinkirjoituksen sisällöt.

Allu: Luetunymmärtäminen: Standardoidussa lukutaidon ryhmätestissä on luokille 1 – 6 tarkoitettuja luetun ymmärtämisen tehtäviä. Luetun ymmärtämisen osatesteissä tutkitaan sekä tiedon sanatarkkaa että tulkitsevaa ymmärtämistä. Tekstit ovat kertomus- ja tietotekstejä.

Sanaketjutesti: Sanaketjutesti mittaa teknistä lukutaitoa eli sanantunnistusta. Sanaketjutesti koostuu neljästä osatestistä. Osatestien vaikeustaso vastaa kunkin luokan syys-lokakuun taitotasoa lukemisessa. Tästä syystä testaus olisi suositeltavaa toteuttaa syys-lokakuun vaihteessa. Testi erottelee hyvin mahdollista erityistukea tarvitsevat oppilaat muusta oppilasjoukosta.

Digilukiseula: DigiLukiseula on seulontatesti, joka on tarkoitettu 7. ja 8. luokkalaisten perusluku- ja oikeinkirjoitustaidon sekä luetun ymmärtämisen arviointiin.

Ykä: YKÄ-arviointimenetelmä sisältää sekä ryhmä- että yksilötehtäviä luku- ja kirjoitustaidon arviointiin sekä luku- ja kirjoitustaidon ongelmien tunnistamiseen yläkoulussa.