Koulussa

Perusopetus

Hollolassa oppimisella on monta luontoa. Koulut ja lähiympäristö on tehty toimintaa varten ja nykyaikaiset opetuskokonaisuudet murtavat rajoja. Oppilaat kohdataan yksilöinä heidän koulupolullaan. Reput lastataan tulevaisuuden työkaluilla.

Koulussa

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Järjestämme iltapäivätoimintaa, joka tarjoaa lapsille turvallisen iltapäivän koulupäivän jälkeen. Tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tukea turvallista ja tervettä vapaa-aikaa.

Opiskelu perusopetuksessa

Jokaisella hollolalaisella oppivelvollisuusiässä olevalla lapsella ja nuorella on oikeus osallistua kunnan järjestämään maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuuden suoritettuaan oppilas saa päättötodistuksen, joka antaa kelpoisuuden jatko-opintoihin.

Kouluruokailu

Kouluruokailu on oppilaille tärkeä osa koulupäivää. Oppilaita kannustetaan osallistumaan kouluruokailun ja etenkin ruokailuhetkien suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyöllä edistetään oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä. tuetaan kasvatuksen ja opetuksen järjestämistä siten, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea.

Kouluun ilmoittautuminen

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen tapahtuu tammikuussa. Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta. Kouluun ilmoittautumispäivästä tiedotetaan tammikuussa kunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla, Hollolan Sanomissa…

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Moni lapsi tarvitsee oppimiseensa tukea. Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ohella oppilaanohjausta ja riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan.