Jätelain valvonta

Viimeksi päivitetty: 18.09.2023

Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo osaltaan jätelakia ja jätehuoltomääräysten rikkomuksia. Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen vastaa jätelain valvonnasta kunnan alueella eli toimii, jos jätelakia tai alueellisia jätehuolto- tai ympäristönsuojelumääräyksiä rikotaan. Ympäristövalvonta selvittelee mm. roskaantumistapauksia, tarkistaa tapahtumien jätehuoltosuunnitelmat ja antaa tarvittaessa kehotuksen jätehuoltoon liittymisestä. Jätehuollon järjestämisestä voit lukea enemmän asumisen jätehuoltoa koskevalta sivulta.

Roskaantumiset

Jätelaki kieltää roskaamisen, mikä tarkoittaa, että ympäristöön ei saa jättää jätteitä tai esimerkiksi hylätä konetta tai ajoneuvoa. Roskaantuneen alueen siivoamisvelvollisuus on ensisijaisesti roskaantumisen aiheuttajalla ja toissijaisesti kiinteistön haltijalla tai omistajalla. Ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä siivoamisvelvollisen täyttämään velvollisuutensa.

Roskaamisesta tai muusta ympäristöhaitasta voi ilmoittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle sähköisen palautepalvelun kautta, puhelimitse tai sähköpostilla. Viranomainen harkitsee ilmoitettujen asioiden käsittelytarpeen aina tapauskohtaisesti. Käsittelyyn otetaan asiat, jotka koskevat säännöllisen valvonnan kohteita. Muut asiat käsitellään pikaisesti, jos ne koskevat pohjavesialueille sijoittuvaa haittaa, merkittävää määrää vaarallisia jätteitä tai terveysvaaraa aiheuttavia ympäristöhaittoja. Lisäksi laajalle ulottuviin haittoihin, tai jos tilanteessa on riski haitan laajenemisesta, pyritään puuttumaan mahdollisimman nopeasti. Muut ilmoitukset käsitellään resurssien mukaan työtilanteen niin salliessa.

Kunnan omistamilla alueilla, kuten kunnan katualueilla, puistoissa tai koulujen pihoilla, ilmenevän roskaantuneisuuden korjaamisesta vastaa kunta. Kunnan alueen roskaantumisesta tai esimerkiksi puistossa sijaitsevan roskiksen tyhjentämättömyydestä voi olla yhteydessä suoraan kuntatekniikan yksikköön. Vastaavasti yleisen (=valtion) tiealueen, esimerkiksi levähdysalueen, epäsiisteydestä voi olla yhteydessä ELY-keskuksen liikenteen asiakaspalveluun.

Kirjallinen vireillepano

Viihtyvyyshaittoja koskevia valvonta-asioita käsitellään pääasiassa vain haitankärsijän kirjallisesta vireillepanosta, joka tulee toimittaa kunnan kirjaamoon sähköpostitse tai postitse. Vireillepanoasiakirjassa tulee olla esitettynä kuvaus haitasta ja sijainnista, vaatimus asiassa, perustelut sekä ilmoittajan yhteystiedot. Kirjalliset vireillepanoasiat ovat julkisia (tietosuoja huomioiden) ja toinen osapuoli saa esimerkiksi vireillepanoasiakirjan sellaisenaan nähtäväkseen.

  • Anna palautetta

    Anna palautetta

    Ilmoita esimerkiksi roskaantumisesta tai muusta jätelain valvontaan liittyvästä asiasta