Arviointi perusopetuksessa

Viimeksi päivitetty: 14.05.2024

Arviointi on keskeinen osa opetusta ja oppimista. Perusopetuksen arvioinnilla on kaksi toisiaan tukevaa päätehtävää: oppimisen ohjaaminen ja oppilaiden itsearvioinnin taitojen kehittäminen (formatiivinen arviointi) sekä oppiaineiden tavoitteiden saavuttamisen määrittäminen (summatiivinen arviointi).

Arviointi kattaa oppimisen ja osaamisen, työskentelyn sekä käyttäytymisen arvioinnit.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Perusopetuksessa arviointi on tärkeä osa oppilaan kehitystä, ja se kohdistuu oppilaan oppimiseen ja osaamiseen. Arvioinnin avulla ohjataan oppimisprosessia ja annetaan palautetta, mikä auttaa oppilasta saavuttamaan opetussuunnitelman tavoitteet. Opettaja käyttää arviointikriteereitä, jotka perustuvat opetussuunnitelman tavoitteisiin, ja näin myös laaja-alainen osaaminen tulee arvioiduksi.

Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla arviointi suoritetaan yleisen oppimäärän tavoitteiden mukaisesti, käyttäen opetussuunnitelman arviointikriteereitä. Yksilöllistetyn oppimäärän mukaan opiskelevien oppilaiden osaamista arvioidaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) asettamien tavoitteiden perusteella.

Työskentelyn arviointi

Työskentelyn arviointi on osa oppiaineiden arviointia ja se perustuu opetussuunnitelman määrittelemiin tavoitteisiin. Työskentelytaitoja kuten itsenäistä ja yhteistyössä tapahtuvaa työskentelyä, suunnittelua, vastuullisuutta ja vuorovaikutusta arvioidaan oppiaineiden tavoitteiden rinnalla. Oppilaan työskentelyyn liittyviä erityistarpeita kirjataan tarvittaessa oppimissuunnitelmaan tai henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS), jotta jokainen oppilas saa tarvitsemansa tuen työskentelytaitojensa kehittämiseen.

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit Hollolan perusopetuksessa

Käyttäytymisen arviointi perustuu Hollolan kunnan opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin, jotka heijastavat koulun toimintatapoja ja järjestyssääntöjä. Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden ikä ja koulun kasvatustavoitteet. Arvosana käyttäytymisestä annetaan erillisenä eikä se vaikuta oppiaineiden arvosanoihin. Oppilaan käyttäytymiseen liittyvät erityistarpeet kirjataan tarvittaessa oppimissuunnitelmaan tai henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS), jotta ne voidaan ottaa huomioon käyttäytymisen arvioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa. Käyttäytymisen tavoitteet ja kriteerit löytyvät opetussuunnitelman liitteestä.

Tavoitteena on, että oppilas:

  1. ottaa huomioon toiset ihmiset
  2. suhtautuu arvostaen ympäristöönsä
  3. noudattaa sääntöjä
  4. osallistuu koulun toimintaan aktiivisesti
Tavoite saavutettu Toisten ihmisten huomioonottaminen Ympäristön huomioonottaminen Sääntöjen noudattaminen Osallisuus
erinomaisesti (10) – ottaa käytöksessään esimerkillisesti huomioon muut oppilaat ja koulun toimijat – suhtautuu oma-aloitteisesti arvostaen ja vastuullisesti ympäristöönsä – toimii järjestyssääntöjen mukaan
– käyttäytyy esimerkillisesti
– suhtautuu myönteisesti koulun toimintaan
– osallistuu aktiivisesti koulun tapahtumiin
– hoitaa vastuutehtäviä oma-aloitteisesti
kiitettävästi (9) – ottaa käytöksessään huomioon muut oppilaat ja koulun toimijat – suhtautuu arvostaen ja vastuullisesti ympäristöönsä – toimii järjestyssääntöjen mukaan – suhtautuu myönteisesti koulun toimintaan
– osallistuu aktiivisesti koulun tapahtumiin
– hoitaa vastuutehtäviä
hyvin (8) – ottaa käytöksessään yleensä huomioon muut oppilaat ja koulun toimijat
– muuttaa käytöstään ojennettaessa
– suhtautuu arvostaen – toimii yleensä järjestyssääntöjen mukaan
– ymmärtää toimineensa väärin
– suhtautuu asiallisesti koulun toimintaan
– osallistuu koulun tapahtumiin
tyydyttävästi (7) – ottaa käytöksessään vaihtelevasti huomioon muut oppilaat ja koulun toimijat
– pyrkii muuttamaan käytöstään ojennettaessa
– suhtautuu vaihtelevan arvostavasti ympäristöönsä – toimii vaihtelevasti järjestyssääntöjen mukaan
– ymmärtää toimineensa väärin
– suhtautuu vaihtelevasti koulun toimintaan
– osallistuu koulun tapahtumiin
kohtalaisesti (6) – ottaa käytöksessään harvoin huomioon muut oppilaat ja koulun toimijat
– aiheuttaa toistuvasti mielipahaa toisille tai osallistuu kiusaamiseen
– pyrkii joskus muuttamaan käytöstään ojennettaessa
– suhtautuu välinpitämättömästi ympäristöönsä – rikkoo usein järjestyssääntöjä
– on vaikea ymmärtää toimineensa väärin
– suhtautuu epäasiallisesti koulun toimintaan
– osallistuu satunnaisesti koulun tapahtumiin
välttävästi (5) – ei ota käytöksessään huomioon muita oppilaita ja koulun toimijoita
– aiheuttaa toistuvasti mielipahaa toisille, osallistuu kiusaamiseen tai käyttäytyy väkivaltaisesti
– ei muuta käytöstään ojennettaessa
– suhtautuu välinpitämättömästi ympäristöönsä
– tärvelee ajoittain tahallisesti ympäristöään
– ei noudata järjestyssääntöjä
– ei ymmärrä toimineensa väärin
– aiheuttaa ajoittain vaaratilanteita
– häiritsee koulun toimintaa
– osallistuu satunnaisesti koulun tapahtumiin
tavoitetta ei ole saavutettu (4) hylätty

– ei kykene työskentelemään muiden oppilaiden kanssa
– kiusaa toistuvasti sekä käyttäytyy väkivaltaisesti
– ei muuta käytöstään ojennettaessa
– tärvelee usein tahallisesti ympäristöään – ei piittaa yhteisistä säännöistä
– aiheuttaa vaaratilanteita
– vaikeuttaa koulun toimintaa
– vaikeuttaa toisten osallistumista
Hollolan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma , avautuu uuteen välilehteen