Kunnanhallitus

Viimeksi päivitetty: 13.09.2023

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Kunnanhallitus vastaa

  • kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta
  • valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta
  • kunnan toiminnan yhteensovittamisesta
  • kunnan toiminnan omistajaohjauksesta.

Lisäksi kunnanhallituksen lakisääteisenä tehtävänä on

  • valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa
  • edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta
  • huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Tarkemmin hallituksen toimi- ja päätösvallan määrittää valtuuston hyväksymä Hallintosääntö.

Kunnanhallituksessa on 11 jäsentä, jotka valtuusto valitsee valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Valtuusto valitsee myös kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Kunnanhallituksen kokoonpano 2023-2024.

Valtuuston puheenjohtajilla sekä valiokuntien puheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksissa.

Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja.