Päijät-Häme sote-edelläkävijänä

Historiikki kuvaa hyvin sitä, että missään vaiheessa ei ole jääty laakereilla lepäämään, vaan aina on katsottu ympärille, ennakoitu ja tartuttu toimeen. Samalla se on hyvä kuvaus siitä, etteivät asiat missään vaiheessa ole soljuneet virrassa, vaan ainakin osin olleet monenlaisen väännön taistelukenttänä ja vastuunkantajien vetohalusta riippuvaisia.

Kirja kertoo myös siitä, että kehittämiseen on tunnettu paitsi kutsumusta, myös pakkoa. Alueen kuntien verotulorahoitus kaikkineen on vuosikymmeniä (ainakin v1990-luvun lamavuosista lähtien) jämähtänyt reilusti alle valtakunnallisen keskiarvon, kun sen sijaan tarvekertoimet ovat olleet reilusti yli. Tätä epäsuhtaa on jouduttu eri tavoin jatkuvasti kuromaan umpeen. Keskeinen ajuri monenlaiselle kokeilulle ja kehitystyölle on juontunut nimenomaan siitä, että vähemmillä rahoilla on yritetty saada enemmän aikaan.

Kun valtakunnallista sote-uudistusta ryhdyttiin vuodesta 2008 lähtien viemään eteenpäin oli Päijät-Hämeessä jo siirrytty 15:sta sote-organisaatiosta 4:ään. Vuoden 2017 alusta siirryttiin yhteen organisaatioon. Matkan varrella saatiin konkreettisesti kokea se tosiasia julkisissa palveluissa, ettei Suomen BKT kasvanut kymmeneen vuoteen vuoden 2009 finanssikriisin jälkeen. Eniten tilanne näkyi suurten kasvukeskusten ulkopuolella, missä oli jatkuvia kunnallistalouden tasapainotustarpeita. Se johti vääjäämättä valtakunnallisesti kahden kerroksen sote-palveluihin.

Hyvinvointialueiden rahoituskriisi on monen tekijän summa, jota selittää koronan hoitovelka ja suuri sote-alan palkkaratkaisu. Suurin selittävä tekijä on kuitenkin se tosiasia, että verotulorahoitus ei enää pitkiin aikoihin ole riittänyt lakisääteisten tehtävien hoitamiseen täysmääräisesti. Säästöjä kohdennettiin myös sote-palveluihin, jossa ne kumuloituivat vuosi vuoden jälkeen. Rahoituksellinen aukko suhteessa lakisääteisiin tehtäviin tuli näkyväksi hyvinvointialueuudistuksen myötä, eikä valtiovarainministeriö voinut enää kuitata asiaa yksittäisten alueiden ongelmana.

Kovin suurta matematiikkaa ei olisi tarvinnut harjoittaa tämän julkistaloudellisen tosiasian ymmärtämiseksi ikärakenne-ennusteista jo kaksi vuosikymmentä aikaisemmin. Rakenteellinen muutos liian myöhäisessä vaiheessa on käytännössä aiheuttanut ennemminkin paniikin kuin ratkaisun.

Suuret kaupungit vastustivat loppuun asti sote-uudistusta, koska väestö ja verotulorahoitus hoitivat keskusten rahoitusongelmat ja mahdollistivat hyvät sote-palvelut. Suurissa kaupungeissa ei ollut kykyä tai halua ymmärtää kansalaisten ydinpalvelujen, sote-palvelujen eriarvioistumista. Vanhoilla rakenteilla olisi voitu jatkaa, mutta se olisi edellyttänyt uudenlaista rahoitusjakoa suuren kaupunkien ja muiden kuntien välillä. Siihen ei luonnollisesti näillä kaupungeilla ollut halua.

Edelleen suuret kaupungit näkevät, että hyvinvointialueuudistus on ongelman ydin. Ongelman ydin oli se, ettei kuntien peruspalvelujen rahoituksellista kriisiä haluttu tunnistaa sen enempää suurissa kaupungeissa kuin valtion toimesta. Kun 3-5 suurimmalla kaupungilla pyyhkii hyvin, se peittää alleen muun Suomen rahoitukselliset ongelmat. Kovin pitkää tällainen yhtälö ei kuitenkaan kestä hyvinvointivaltioksi kutsutussa rakenteessa.

Täytyy toivoa, että sote-uudistamisen työ Päijät-Hämeessä ei pääty kirjan julkaisuun. Yhä uusia innovaatioita tarvitaan kansalaisten tärkeimmäksi kokemien palvelujen ylläpidon varmistamiseksi. Tähän alueella on kaikki edellytykset.

Hollolassa 28. kesäkuuta 2024
Päivi Rahkonen
Kunnanjohtaja

Kunnan tulos oli ylijäämäinen

Tilinpäätös mahdollisti yhteensä 10,6 miljoonan euron investointivarausten kirjaukset, jotka kohdennettiin kuntatekniikan investointihankkeille. Investointivarausten jälkeen tulos on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Vuoden 2023 tilinpäätöstä leimaa historiallinen uudistus: sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu ja rahoitus siirtyi kunnilta hyvinvointialueille.

Kunnan tulot (verotulot, valtionosuudet ja toimintatuotot yht.) olivat yhteensä noin 95 miljoonaa euroa, vähennystä edellisvuoteen oli yhteensä 72 miljoonaa euroa (76,5 prosenttia). Toimintakulut olivat 74,0 miljoonaa euroa. Toimintakulut pienenivät yhteensä 75,1 miljoonaa euroa (50,4 prosenttia) vuodesta 2022.

Toimintakuluissa kasvua oli erityisesti henkilöstökuluissa (39,7 miljoonaa euroa ja 12 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna). Selittävät tekijät ovat Päijät-Hämeen ympäristöterveydenhuollosta Hollolan kuntaan siirtyneet 35 henkilöä, kunta-alan virka- ja työehtosopimuksiin kohdennetut palkankorotukset sekä strategisiin hankkeisiin tehdyt henkilöstöpanostukset. Kunnan henkilöstömäärä oli 813 henkilöä eli 45 henkilöä enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.

Toimintakuluja kasvatti myös joukkoliikenne (0,4 miljoonaa euroa) ja  varhaiskasvatuksen kysynnän kasvu, mikä johtui lakimuutoksista: 0-maksuluokan laajentumisesta sekä kolmiportaisen tuen mallin käyttöönotosta. Muutos lisäsi varhaiskasvatuksen käyttöastetta edellytti mm. uuden päiväkodin perustamista.

Toteutuneiden investointikustannusten loppusumma oli 8,2 miljoonaa euroa ja siitä vesihuoltolaitoksen osuus noin 1,8 miljoonaa euroa, kuntatekniikan ja talonrakennuksen osuus, kummankin osalta 2,4 miljoonaa euroa ja maa-alueiden hankinta 1,2 miljoonaa euroa.

Lainojen kokonaismäärä 31.12.2023 oli 23,9 miljoonaa euroa eli 1 043 euroa / asukas (1 289 euroa / asukas vuonna 2022). Lainakanta pieneni vuodesta 2022. 

Hollolan kunnan asukasmäärä oli 22 887, missä vähennystä edellisvuoteen -56 henkilöä. Kun kuolleiden ja syntyneiden välinen erotus oli -102 tarkoitti vuosi 2023 nettomuuton lisäystä kuntaan.

Vuoden työttömyysasteen keskiarvo 7,06 % on matalin ajalla 1991–2023, lukuun ottamatta vuotta 2008 (6,5 %).. Työllisyyspalvelujen perustoiminta kuntakokeilun toiminnan osalta sujui suunnitellusti.

Vuonna 2023 keskeisiä strategisiin ohjelmiin liittyviä toimenpiteitä olivat mm. hallintolakimiehen-, kehityspäällikön- ja  osallisuuskoordinaattorin palkkaaminen, keskuskortteleiden kehittäminen (kehittämissuunnitelma ja kaavoitusvaiheeseen siirtyminen hyväksytty valtuustossa), vetovoimaisten yritysalueiden kehittämissuunnitelma, kunnan kotisivu-uudistus, kunnan markkinointisuunnitelma, luonnon virkistyskäytön kehittämissuunnitelma, kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma, elämyksellinen järvien kierros, tonttien sähköisen varauspalvelun ja kartta-aineistojen myyntipalvelun käyttöönotto sekä monta luontoa-varhaiskasvatuksen opintopolun käynnistyminen, kiusaamisen vastainen toimintamalli ml. someturvan käyttöönotto, perhekeskusmanuaalin jalkautus, kohtaamispaikkatoiminnan jatkokehittäminen ja avoin varhaiskasvatustoiminta.

Kunnanhallituksen päätöksellä 17.10.2022 Hollolan kunta osallistui valtakunnalliseen ”astetta alemmas” kampanjaan ja jolla pyrittiin estämään valtakunnallinen energiapula. Asetettu säästötavoite oli n. 2400 MWh ja 15 prosentin vuosisäästöt energiankäytössä. Kunnanhallituksen asettama säästötavoite ylitettiin yli puolitoistakertaisesti. Hollolan Tilapalvelu Oy toteutti myös useita energiatehokkuushankkeita. Kunnan käytössä oleva rakennuskanta kaikkineen on ollut uusiutuvan energian piirissä 1.8.2023 alkaen.

Kunnan vuosien 2021-2023 tilinpäätösten poikkeuksellisen vahvat tulokset ovat olleet seurausta kertaluonteisista eristä, eivät pysyvistä talouden elementeistä. Vuodesta 2024 eteenpäin kunnan on pärjättävä vähenevän valtionosuuden ja niukan verotulokasvun varassa. Valtionosuudet vähenevät, kun lasten määrä vähenee ja rahoitussiirrot hyvinvointialueille toteutetaan lain edellyttämällä tavalla. Valtiontalouden tila on synkkä, eikä lisärahoitusta ole kunnille luvassa. Verotulojen kasvu on riippuvainen talouskasvusta ja suhdanteista. Tehdyt investointivaraukset auttavat tasapainotustyössä.

Kunta vie eteenpäin pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavia hankkeita; kuntakeskuksen keskuskortteleiden rakentumista ja uuden keskuksen suuntaa kohti Nostavaa, jonne selvitetään asemaseisakkeen ja multimodaaliterminaalin sijoittamista.

Hollolassa 27. maaliskuuta 2024

Päivi Rahkonen
Kunnanjohtaja