Aineisto- ja tietopalvelu

Voit pyytää tietoa Hollolan kunnan arkistossa säilytettävistä asiakirjoista tai niissä olevista tiedoista.

Pyytämäsi asiakirja tai tieto saattaa olla lakiin perustuvien salassapitosäännösten takia kokonaan tai osin salassa pidettävä. Jos kieltäydymme antamasta pyytämääsi asiakirjaa tai tietoa, ilmoitamme sinulle kieltäytymisen syyn. 

Tietopalvelusta vastaa ja lisätietoja antaa tietopalvelusihteeri.

Tietopyynnöt pöytäkirjoista

Toimielinten pöytäkirjat julkaistaan Hollolan kunnan verkkosivuilla sen jälkeen, kun ne on tarkastettu. Pöytäkirjat ovat luettavissa yleisessä tietoverkossa noin kahden vuoden ajan ja viranhaltijapäätökset julkaisuajankohdasta reilun kuukauden. Pöytäkirjoja ja viranhaltijapäätöksiä, joita ei ole enää luettavissa verkkosivuilla voi tiedustella kunnan kirjaamosta, kirjaamo@hollola.fi.

Luettavissa olevat pöytäkirjat , avautuu uuteen välilehteen
 • Esityslistat ja pöytäkirjat

  Esityslistat ja pöytäkirjat

  Kunnan toimielinten esityslistat julkaistaan kunnan sivuilla yleisessä tietoverkossa jo ennen toimielinten kokouksia.

 • Asiakirjajulkisuuskuvaus

  Asiakirjajulkisuuskuvaus

  Tiedonhallintayksikön on julkisuusperiaatteen toteuttamista varten ylläpidettävä kuvausta tietovarannoistaan.

Hallintosäännön ”42 §:n Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut” -perusteella pöytäkirjanotteesta,

 • kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu
 • jos tiedon esille hakeminen vaatii erityistoimenpiteitä, tiedonhausta peritään kiinteä perusmaksu, joka porrastetaan haun vaativuuden mukaan. Kopiosta ja tulosteesta peritään tällöin kiinteän perusmaksun lisäksi sivukohtainen maksu.

Alla esitetyt hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Tavanomaisen tiedon antaminen

Tavanomaisena tietojen antamisena pidetään:

 • sellaisen asiakirjan kopion tai tulosteen antamista, joka on kokonaan julkinen tai josta salassa pidettävät osat ovat vaivatta poistettavissa
 • asiakirjan on oltava lisäksi yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen käytössä olevan asiakirjaluokittelun ja asiakirjan tunnisteen avulla tai sähköisesti pidetyn rekisterin hakutoimintojen avulla

Tavanomaisen tiedon antamisesta peritään maksua seuraavin perustein:

 • pöytäkirjanote, kopio tai muu tuloste, mustavalkoinen 0,50 € / sivu, värillinen 1,00 € / sivu
 • tavanomaisessa asiakirja- tai tietopyynnössä tiedon esille hakemisesta ja tiedon antamisesta ei peritä maksua

Maksua ei peritä:

 • pöytäkirjanotteesta, jolla päätös annetaan asianosaiselle tiedoksi
 • sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään asianosaiselle sähköpostitse
 • julkinen sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse
 • asiakirjasta, joka annetaan valtion viranomaiselle kunnan hallintoon kohdistuvan, viranomaiselle säädetyn valvontatehtävän suorittamista varten
 • asiakirjasta, josta lain tai muun säädöksen mukaan ei kuulu periä lunastusta tai maksua
 • asiakirja, joka on lain mukaan annettava toiselle viranomaiselle
 • pyydetyn asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvoitteen piiriin
 • kunnan omilta viranomaisilta tai laitoksilta
 • kunnan viranhaltijan tai työntekijän pyytämästä työ- ja palvelutodistuksesta, palkkatodistuksesta tai asiakirjasta, jota tarvitaan kunnan virasta tai työsuhteesta johtuvan eläkkeen tai muun edun hakemista varten
 • kun se on maksun perimisestä aiheutuviin kustannuksiin nähden kunnan edun mukaista

Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antaminen

Tiedon antamisen katsotaan vaativan erityistoimenpiteitä sellaisissa tilanteissa, joissa pyydetty asiakirja tai tieto ei ole yksilöitävissä ja löydettävissä rekisterien, luokittelujen, tunnisteiden tai hakutoimintojen avulla. Tilanteita, joissa asiakirja- tai tietopyyntö on asiallisesti rajoitukseton tai muutoin erittäin laaja pidetään erityistoimenpiteitä vaativina tiedonantotilanteina.

Erityistoimenpiteitä vaativissa tilanteissa asiakirjan tai tiedon esille hakemisesta sekä annettavaan muotoon muuttamisesta peritään kiinteä perusmaksu, joka on porrastettu edellä mainittujen toimenpiteiden vaativuuden mukaan seuraavasti:

 • normaali tiedonhaku (työaika 0,5–2 h) 25,00 €
 • vaativa tiedonhaku (työaika 2–5 h) 60,00 €
 • hyvin vaativa tiedonhaku työaika yli 5 h 100,00 €, enintään 1 työpäivä ja ylimenevältä ajalta 10 € / h

Perusmaksun lisäksi asiakirjajäljennöksistä, kopioista tai muista tulosteista, mukaan lukien sähköiseen muotoon muutetuista asiakirjoista peritään sivukohtainen maksu

 • 0,50 € mustavalkoinen sivu
 • 1,00 € värillinen sivu
 • postitse lähetetystä asiakirjasta
  • peritään todelliset postituskulut
  • postimaksut sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron
  • postimaksua ei peritä, jos asiakirjasta ei peritä maksua

Kiireellinen pyyntö

Mikäli tiedonhakua pyydetään kiireellisenä, porrastettua perusmaksua voidaan korottaa kaksinkertaiseksi. Kiireellisenä pyyntönä pidetään pyyntöä, jossa asiakirja tai tieto pyydetään toimittamaan kahden vuorokauden sisällä pyynnön tekemisestä.

Edellä mainitulla tavalla porrastettua kiinteää maksua sovelletaan myös

 • tiedonhaun erityistoimia vaativan tiedon antamisessa asiakirjasta suullisesti sekä siihen
 • kun asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi ja
 • kun tieto lähetetään sähköpostin välityksellä
 • maksu peritään myös sähköisesti tallennetuista ja sähköisesti asiakkaalle lähetettävistä asiakirjoista, mikäli tiedonhaku sähköisistä rekistereistä edellyttää erityistoimenpiteitä vaativaa tiedonhakua
Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta perittävästä maksusta ilmoitetaan asiakirjan tai tiedon pyytäjälle pyynnön selvittämisen aloittamisen yhteydessä, jolloin annetaan myös arvio työhön käytettävästä ajasta. Maksu peritään kuitenkin toteutuneen työhön käytetyn ajan mukaisesti.
 1. Yksilöi tietopyyntösi niin, että siitä käy mahdollisimman hyvin ilmi, mitä asiakirjaa, tai tietoa se koskee.
   • kerro esimerkiksi asian aihe
   • miltä ajanjaksolta haluat tietoa
   • mistä alueelta haluat tietoa
   • asian diaarinumero, jos sinulla se on
   • asiakirjan päivämäärä tai otsikko kannattaa aina ilmoittaa, jos se on tiedossa
   • hakutekijöinä voidaan käyttää myös henkilön nimeä, henkilötunnusta, kiinteistötunnusta tai asianumeroa.
   • jos tietopyyntösi koskee julkista asiakirjaa tai tietoa, pyyntöä ei tarvitse perustella
 2. Pyydettäessä tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta tai asiakirjoista, joista tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, asiakirjan pyytäjän tulee ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus ja pystyä todentamaan henkilöllisyytensä. Asiakirjan pyytäjältä voidaan pyytää myös lisätietoja, jos niitä tarvitaan tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi. Salassa pidettäviä asiakirjoja koskeva tietopyyntö pyydetään tekemään kirjallisesti, jonka tulee sisältää tietojen pyytäjän omakätinen allekirjoitus.
 3. Voit tehdä tietopyynnön lähettämällä vapaamuotoisen pyynnön sähköpostilla kirjaamoon.
 4. Voit saattaa tietopyyntösi vireille myös esimerkiksi postittamalla vapaamuotoisen tietopyyntökirjeen tai tekemällä tietopyynnön paikan päällä Kunnanviraston toimipisteessä.
 5. Jos lähetät tietopyyntösi sähköpostitse kirjaamoon, saat välittömästi vastaanottokuittauksen.
 6. Vastaamme tieto- ja asiakirjapyyntöösi mahdollisimman nopeasti.
   • Jos kyse on julkisesta asiakirjasta ja tietopyynnössä on hyvät lähtötiedot, vastaamme viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnön tekemisestä.
   • Jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai niihin sisältyy salassa pidettäviä osia, tai jos asian käsittely ja ratkaisu vaatii erityistoimenpiteitä tai tavanomaista suuremman työmäärän, tietopyyntö ratkaistaan ja tieto julkisesta asiakirjasta annetaan viimeistään kuukauden kuluessa.
 7. Kunta voi luovuttaa pyydetyt tiedot joko sähköisinä, paperisina tai asiakirjoihin voi tutustua paikan päällä.

Tietoaineistot eivät ole saatavissa avoimesti teknisen rajapinnan avulla.